Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 127
Kaupunginhallitus
§ 274
22.09.2014
Kaupunginhallitus
§ 390
15.12.2014
Kaupunginhallitus
§ 57
09.03.2015
Kaupunginhallitus
§ 127
18.05.2015

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 167/OSA ASEMAKAAVAMUUTOS

337/10/2014

KH § 274
LIITE 1: Kaavamuutosalue ja ote ajantasa-asemakaavakartasta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Mäntän Sarapuiston ja Kirkonpellon päiväkodit korvaava uusi päiväkoti on päätetty rakentaa uimahallin eteläpuolella olevaan männikköön kaupunginhallituksen 8.9.2014 (240 §) mukaisesti. Alue on kaupungin omistuksessa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta.

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Mänttä-Vilppulan kaupungin 1. kaupunginosassa kort-telin 167 urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella (YU). Alue rajautuu etelässä Sarakatuun ja lännessä Miinanpellonkatuun. Kaavoitustyö tilataan valmisteilla olevan asemakaavoituksen puitesopimuksen 2014-2017 perusteella ja se pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pikaisesti. Tällä asemakaavan muutoksella on tarkoitus rajata kyseinen päiväkodin tontti nykyisestä korttelialueesta (YU) ja kaavoittaa se päiväkodin rakentamisen tarpeet huomioiden. Jäljelle jäävän korttelialueen (YU) kaavoitusta jatketaan myöhemmin eri kaavoitustyönä, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

(Valmistelija kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 03-488 8200 ja arkkitehti Jarmo Lukka, puh 03-488 8301)

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KH § 390
LIITE 1: Mäntän keskustan korttelin 167 maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelmaluonnos, Mänttä-Vilppulan 1. kaupunginosan korttelin 167 osaa ja katualuetta koskeva asemakaavamuutosluonnos, Asemakaavamuutosluonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Asemakaavamuutosluonnoksen selostus

 

Mänttä-Vilppulan 1. kaupunginosan korttelin 167 osaa koskeva asemakaavamuutos (uuden päiväkodin alue) ja kaavoitustyöhön liittyvä, koko korttelia 167 (urheilukeskuksen alue) koskeva maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelman laatiminen on tilattu puitesopimuksen perusteella Ramboll Oy:ltä.

 

Laaditussa maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelmaluonnoksessa on esitetty korttelialueella tällä hetkellä sijaitsevat liikunta- ja vapaa-ajan toiminnot ja mahdolliset liikuntatoimen tarvitsemat tulevaisuuden suunnitelmat sekä uuden päiväkodin sijoittumisvaihtoehdot. Keskeisenä kysymyksenä yleissuunnitelman ja eri vaihtoehtojen laatimisessa ovat olleet alueen ulkoiset sekä sisäiset liikennejärjestelyt.

Yleissuunnitelmaluonnoksen mukaan alueen Miinanpellonkadun liikennejärjestelyt on ajateltu toteutettavaksi siten, että tällä hetkellä ylileveää ja jalankulkijan kannalta jäsennöitymätöntä katua kehitettäisiin siten, että katualueelle osoitettaisiin uusi, erillinen kevyenliikenteen väylä ja viistopysäköinti muutettaisiin kadun suuntaiseksi taskupysäköinniksi. Uimahallin edestä kulkeva liikennöinti sallittaisiin vain yksisuuntaisena huolto- ja saattoliikenteelle. Korttelin 167 paikoitusalueille suuntautuva liikenne muutettaisiin kaksisuuntaiseksi.

Uuden päiväkodin sijoittamiseksi ja liikenteellisten kysymysten ratkaisemiseksi on suunnitelmassa esitetty kolme eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdot poikkeavat perusratkaisuiltakaan toisistaan lähinnä paikoitusalueiden sijainnin ja liikennöinnin suhteen. Päiväkodin liikennöinnin järjestelyissä nähtiin tärkeänä, että saattoliikenne ja henkilökunnan paikoitus/huoltoliikenne erotetaan toisistaan. Yleissuunnitelmaa ohjaavan ohjausryhmä valitsi kaavatyöskentelyn pohjaksi vaihtoehdon 2, jonka perusteella kaavoitettava alue on rajattu. Kaavaluonnos on laadittu tätä ratkaisua jatkotyöstäen.


Uuden päiväkodin suunnittelusta vastaavat Insar Oy ja Suunnittelutalo PPG ovat osallistuneet yleissuunnitelman kommentointiin. Päiväkodin rakennussuunnittelua tullaan tekemään samanaikaisesti kaavatyön etenemisen kanssa.Kaavamuutosluonnoksen kuvaus

Kaavoitettava alue on korttelin 167 urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YU) lounaiskulmaan sijoittuvaa puistoaluetta. Alue rajautuu kortteliin 191 kattaen osan rakentamattomasta Sarakadun alueesta.
Asemakaavamuutoksella kortteliin 167 muodostetaan tontti 22, joka osoitetaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL) päiväkotia varten. Korttelialueelle osoitetaan rakennusoikeutta 1700 k-m
2 ja n suurin sallittu kerrosluku on yksi (I). Tulevan päiväkodin tarvitseman paikoitusalueet saattoliikennettä varten osoitetaan Sarakadun puoleiselle korttelialueelle ja henkilökunnan tarvitsemat paikoitusalueet uimahallin puoleiselle korttelialueelle.


Kaavamuutosta koskeva valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Yleissuunnitelma ja kaavaluonnos esitellään kuntalaisille tammikuussa 2015 pidettävässä yleisötilaisuudessa.

Kaupunginarkkitehti on kokouksessa esittelemässä asiaa.

(Valmistelija kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, puh. 03-488 8301)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KH § 57

LIITE 1: Mänttä-Vilppulan 1. kaupunginosan kortteli 167/osa ja katualue asemakaavamuutosehdotus, OAS,Poistettava asemakaava, Havainnepiirros, Vastineraportti, Hulevesien johtaminen ja hallinta, Kaavaselostus 2.3.2015, Kaavakartta 2.3.2015

Mänttä-Vilppulan 1. kaupunginosan korttelin 167 osaa ja katualuetta koskeva asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 22.12.2014-23.1.2015 välisenä aikana. Asemakaavamuutosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 7.1.2015.

Nähtävillä oloaikana lausunnon asemakaavamuutoksesta toimittivat Pirkanmaan Ely-keskus, Elenia Oy, Pirkanmaan liitto, Mänttä-Vilppulan kaupungin tekninen lautakunta, Suomen valtio/Senaattikiinteistöt, Keurusselän ympäristösuojelujaosto ja Pirkanmaan maakuntamuseo. Mielipiteen kaavaluonnokseen toimitti yksi yksityishenkilö.

Mänttä-Vilppulan kaupungin tekninen lautakunta esitti lausunnossaan, että kaava-alueen luoteiskulman pysäköintialue tulisi sijoittaa uimahallin ja jääareenan yhteisen pysäköintialueen lounaiskulmaan, jotta päiväkodin piha-aluetta saataisiin isommaksi. Tontin pohjoispuolelta sallittaisiin ainoastaan huoltoajo tontille. Nykyisen Sarakadun nimi tulisi lautakunnan mukaan myös muuttaa, koska Miinanpellonkadun länsipuolella numerointi alkaa 1:stä Länsitielle päin. Samassa yhteydessä olisi mahdollista antaa myös korttelin itäosassa sijaitsevalle leikkipaikalle osoite. Edelleen lautakunta esitti, että Valtion virastotalon pohjoisosan liittymä Miinanpellonkadulle tulisi poistaa ja siirtää kulkemaan uudelleen nimettävältä kadulta. Lisäksi tekninen lautakunta totesi, yleissuunnitelmaluonnoksessa uimahallin ja jääareenan pysäköintialueelle johtavan eteläisen liittymän tulisi olla yksisuuntainen. Myös kiertoliittymän mahdollisuus Miinanpellonkadun pohjoispäässä tulisi selvittää. Lautakunnan mukaan kevyen liikenteen järjestelyjä tulee kehittää alueella, mm. rakentamalla kevyen liikenteen väylä Niittykadulle ja yhteys Miinanpellonkadulta Keikanniementielle. Miinanpellonkadun järjestelyt tulisi toteuttaa mahdollisimman pian yleissuunnitelmaluonnoksessa esitetyllä tavalla.

Teknisen lautakunnan esittämät mielipiteet kaavamuutokseen on huomioitu muutosehdotuksessa. Lähialueen liikennejärjestelyjä koskevat kehittämisehdotukset ovat perusteltuja ja erittäin tarpeellisia, mutta koska ne koskevat kuitenkin vireillä olevan asemakaavamuutoksen suunnittelualueen ulkopuolisia alueita, ei niihin voida tällä asemakaavamuutoksella suoranaisesti vaikuttaa.

Pirkanmaan maakuntamuseo esitti lausunnossaan, että se pitää hyvänä sitä, että kaavan yleismääräyksissä esitetään ympäristön huomioimista ja laatutavoitteiden asettamista rakentamiselle. Maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta arkeologisen perinnön osalta.

Muilla lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksen suhteen.

Kaavaluonnoksesta mielipiteensä esittänyt yksityishenkilö pyysi kiinnittämään huomiota ennen päiväkodin lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä seuraaviin asioihin: Kaupunkikuvan kannalta tärkeä havupuumetsikkö tulisi säilyttää. Mielipiteen esittäjän mukaan liikuntapuiston viehätys katoaa, kun liikuntapuisto pienenee kaavan myötä ja liikenne muuttuu vaaralliseksi, vaikeuttaa asiointia rollaattoreilla ja kelkoilla sekä lisää pölyä ja pienhiukkasia. Mielipiteen esittäjän mukaan alueella on myös hulevesiongelma. Edelleen näkemyksensä mukaan liikuntapuisto tulisi säilyttää puistomaisena hengähdyspaikkana. Kulttuurikaupungin rikkaus on luonto ja väljyys.

Vastineena mielipiteeseen kaavan laatija toteaa, että Mänttä-Vilppulan kaupunki on tehnyt kokouksessaan 8.9.2014 (§ 240) päätöksen uuden päiväkodin rakentamisesta/sijoittumisesta uimahallin eteläpuolelle. Kaavamuutostyötä tehdään em. päätökseen perustuen. Kaavamuutosehdotuksessa on pyritty minimoimaan lisääntyvän liikenteen vaikutukset ja löytämään ratkaisu hulevesien käsittelyyn kaavoitettavalla alueella.

Asemakaavamuutosehdotuksen kuvaus

Asemakaavamuutoksella muodostetaan kortteliin 167 tontti 22, joka osoitetaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL) päiväkotia varten sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. Kadun nimi on muutettu Sarakadusta Miinapoluksi asianmukaisen osoitteiston mahdollistamiseksi. Kadun kautta ajetaan sekä päiväkodin että Valtion virastotalon tontille. Korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 2100 k-m2 aiemman 1700 k-m2.n suunniteltavan päiväkodin tarvitseman pinta-alan varmistamiseksi. Korttelin rakennuksien suurin sallittu kerrosluku on yksi (I). Alueen rakentamistapaa ja paikoitusta ohjataan yleismääräyksillä. Päiväkodin tarvitseman paikoitusalueet saattoliikennettä varten osoitetaan tulevan Miinapolun pohjoispuolelle ja henkilökunnan tarvitsemat paikoitusalueet varataan uimahallin edessä olevalta, laajennettavalta paikoitusalueelta. Kaavakarttaan ja -määräyksiin on lisätty hulevesien käsittelyä tontilla ohjaavat merkinnät ja määräykset.

(Valmistelija kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, puh. 03-488 8301)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KH § 127LIITE 3: Mänttä-Vilppulan 1. kaupunginosan kortteli 167/osa ja katualue asemakaavamuutos_kartta 29.4.2015, asemakaavamuutos_kaavaselostus 29.4.2015, kaavaselostuksen liite 1_OAS, liite 2_Poistettava asemakaava, liite 3_Havainnepiirros, liite 4_Vastineraportti, liite 5_Hulevesien johtaminen ja hallinta

1. kaupunginosan korttelin 167 osaa ja katualuetta koskeva asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 12.3.-12.4.2015 välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta lausunnon toimittivat Mänttä-Vilppulan tekninen lautakunta ja Keurusselän ympäristönsuojelujaosto.Teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa asemakaavamuutoksen suhteen. Keurusselän ympäristönsuojelujaos nosti lausunnossaan esiin mm. hulevesien johtamisen ja hallinnan tärkeyden alueella. Muistutuksen kaavamuutosehdotuksesta toimitti yksi yksityishenkilö. Viranomaislausunnot ja muistutukset sekä vastineet niihin on kirjattu liitteenä olevaan vastineraporttiin.

(Valmistelija kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, puh. 03-488 8301)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupuginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©