Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 29.02.2016

Kaupunginhallitus
Kokous 29.02.2016 / Pykälä 41
Kaupunginhallitus
§ 41
29.02.2016

LAUSUNTO / POLIISIN PALVELU- JA TOIMIPISTEVERKOSTON KEHITTÄMINEN

495//2016

KH § 41

 

LIITE 1:

-Poliisihallituksen esitys koskien poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittämistä, Yhteenveto poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden esityksistä POL-2015-12069 ja lausuntopyyntö poliisin palvelu - ja toimipisteverkon kehittämisestä

-Mänttä-Vilppulan kaupungin lausunto

Sisäministeriön suunnittelumääräyksessä poliisille on annettu toimialakohtaisena painotuksena tasapainottaa ja priorisoida poliisin toiminta ja tehtävät jatkossa suhteessa hallitusohjelman mukaiseen määrärahatasoon ja säästötavoitteisiin. Poliisimiesten määrän laskun hillitsemiseksi Poliisihallituksen tulee ottaa huomioon v. 2016 ja kehyskauden 2017 - 2019 suunnittelussa muun muassa poliisin toimipisteverkoston tarkastelu tavoitteena toimitilakustannusten alentaminen.

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja talouden kiristyminen edellyttävät, että poliisi suunnittelee palvelunsa uudella tavalla. Poliisin on uudistettava palveluitaan sillä odotukset palveluiden asiointipaikkariippumattomien ja sähköistenpalveluiden joustavan saatavuuden suuntaan kasvavat. Sähköinen asiointi palvelumuotona uudistaa sekä poliisihallintoa että asiakkaille tarjottuja palvelumuotoiluja.

Poliisihallitus on pyytänyt poliisin yksiköitä esittämään omat arvionsa palveluverkoston ja toimipisteiden kehittämisestä. Poliisihallitus antoi suunnittelutyötä avustavia ja suuntaa antavia ohjeita työlle. Selvityksissään poliisin yksiköiden tuli tarkastella muun muassa toimipisteiden toimintojen kattavuutta, esitykset suljettavista toimipisteistä, mahdollisesti suljettavien toimipisteistä saavutettavat vuokrasäästöt, henkilöstön virkapaikkojen mahdolliset siirrot, korvaavat toimet, joilla taataan poliisipalveluiden tasapuolinen saatavuus poliisilaitoksen alueella.

Edelleen Poliisihallitus on antanut selvityksen laadintaa varten suunnitteluohjeita ja kriteereitä, jotka liittyvät mm. sisäisen turvallisuuden varmistamiseen ja lupapalveluihin. Esityksessä todetaan, että tarkemmin määriteltyjä näkökulmia on tullut tarkastella siten, että poliisiasemien minimivahvuudeksi määriteltäisiin noin 15 henkilötyövuotta. Tämän jälkeen on kuitenkin todettu, ettei 15 henkilötyövuoden kriteeri ole täysin sitova, mikäli toiminnallisista ja tarkoituksenmukaisuussyistä tilanne on toinen.

Laadittujen selvitysten perusteella Poliisihallitus on koonnut esityksen poliisihallinnon verkoston muutoksista. Poliisihallitus on arvioinut, että esitetyillä poliisiasemien lakkautuksilla saavutetaan noin miljoonan euron säästöt. Sisä-Suomen poliisilaitoksen osalta Poliisihallitus on päätynyt esittämään Mänttä-Vilppulan, Lempäälän ja Ylöjärven poliisiasemien lakkauttamista.

Edellä mainittuun liittyen sisäministeriön poliisiosasto on pyytänyt Mänttä-Vilppulan kaupungilta lausuntoa esitettävistä mahdollisista muutoksista poliisin palvelu- ja toimipisteverkkoon. Poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 6 §:n 1 momentin nojalla poliisilaitosten toimipisteiden sijaintipaikoista päättää sisäministeriö. Kaupungin lausunto on pyydetty toimittamaan viimeistään keskiviikkona 9.3.2016. Poliisihallituksen laatima esitys koskien poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittämistä on tämän pykälän liitteenä.

(Valmistelija kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 03-488 8200)

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©