Poistuminen | Toimielimet | Peruspalvelulautakunta | Esityslista 30.03.2016

Peruspalvelulautakunta
Esityslista 30.03.2016 / Asia 17


Edellinen asia | Seuraava asia


Peruspalvelulautakunta
 
30.03.2016

17

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILINPÄÄTÖS 2015

PEPALTK

LIITE 3: Tilinpäätöstietoja 2015 (Huom! Liitettä täydennetään kokouksessa)

Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta perustivat yhdenmukaisin valtuustojen päätöksin 30.6.2014 sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen siten, että palveluiden järjestämisvastuu siirtyi Mänttä-Vilppulan kaupungille 1.1.2015.

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö ja organisaatio on muutettu vastaamaan yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevaa sopimusta. Kaupungissa on toiminut 1.1.2015 alkaen peruspalvelulautakunta, joka on kuntalain 77 §:n mukainen Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteinen lautakunta. Lautakunnassa on 7 jäsentä; Mänttä-Vilppulasta 4 ja Juupajoelta 3. Lautakunnan yksilöjaosto kolmesta jäsenestä 2 on Mänttä-Vilppulasta ja 1 Juupajoelta. Lautakunta kokoontui vuonna 2015 kuusi kertaa (asioita 39) ja yksilöjaosto kokoontui neljä kertaa (asioita 17, joista 13 koski muutoksenhakua).

Kaupunki on järjestänyt sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut ulkoistettuna ostopalveluna 1.1.2013 lukien viranomaistoimintaa lukuun ottamatta. Tämän jälkeen valituksista johtuneiden oikeusprosessien ja sitten kesällä 2015 käynnistetyn uuden kilpailutuksen vuoksi kaupunki on toiminut Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen puitteissa. Suurimman osan palvelusta on tuottanut Pihlajalinna-konserniin kuuluva Mäntänvuoren Terveys Oy, joka on kaupungin ja Pihlajalinna Oy:n omistama yhteisyritys. Kaupunginhallitus teki vuonna 2015 toteutettuun kilpailutukseen perustuen hankitapäätöksen 9.2.2016, josta on vireillä valitus Markkinaoikeudessa.

Juupajoen kunta on kilpailuttanut vuonna 2014 Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siten, että vuosina 2015–2017 palvelut tuottaa Pihlajalinna Oy/Mäntänvuoren Terveys Oy/Dextra Oy -ryhmittymä. Palvelujen tuottamista koskeva hankintasopimus siirrettiin yhteistoiminta-alueen perustamisen myötä 1.1.2015 lukien vastuukuntana toimivan Mänttä-Vilppulan hoidettavaksi.

Palvelualue sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon lisäksi

Sosiaalilainsäädännön mukaiset palvelut

-lastensuojelu

-aikuis- ja perhesosiaalityö

-toimeentulotuki

-vammaispalvelut

-vanhuspalvelut

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut

-terveyskeskuksen vastaanottopalvelut

-terveysneuvonta

-hammashuolto

-vuodeosasto

-kuntoutus

-äitiys- ja lastenneuvola

-mielenterveystyö

-päihdehuolto

-puhe- ja toimintaterapia

-erikoissairaanhoito

Juupajoen kilpailutettu palvelukokonaisuus sisältää myös työmarkkinatuen kuntaosuuden, nuorisotyön projektin ja kuntouttavan työtoiminnan.

Kummassakin kunnassa lasten päivähoito sisältyy sivistystoimeen ja ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän palvelut Mänttä-Vilppula hankkii Keuruulta ja Juupajoki Tampereelta.

Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto

Palveluntuottaja on tuottanut palvelut vuonna 2015 sopimusten mukaisesti.

Suurin muutos Mänttä-Vilppulan perusterveydenhuollon palveluissa oli siirtyminen sairaalan tiloista omiin Sarapihan tiloihin vuoden 2015 alussa, kun Pirkanmaan sairaanhoitopiiri lakkautti Mäntän sairaalan 31.12.2014.

Kaupungin palveluksessa oleva sosiaali- ja perusterveydenhuollon henkilöstö oli seuraava:

Hallintojohtaja


0,5

Johtava lääkäri


0,4

Koulutuksesta vastaava lääkäri, terveyskeskus
0,3

Koulutuksesta vastaava lääkäri, hammashuolto
0,3

Palvelujohtaja


1

Sosiaalityöntekijä ( 1 Juupajoella)

4

Sosiaalineuvoja/Lastenvalvoja

1

Sosiaaliasiainhoitaja


1

Etuuskäsittelijä


2

Toimistosihteeri (Juupajoella)

1

YHTEENSÄ (työpanoksena)

10

Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja perusterveydenhuollon tilinpäätös sisältää myös eläkemenoperusteisia maksuja kaupungin omista ja purettujen kuntayhtymien työsuhteista, joiden velvoitteet ovat syntyneet ennen vuotta 2005. Nämä maksut eivät sisälly ulkoistetun palvelutuotannon sopimukseen, vaan ne ovat kaupungin vastuulla olevia menoja.

Juupajoen vastaavat eläkemenoperusteiset maksut sisältyvät kilpailutettuun palvelukokonaisuuteen, mutta ne toteutuvat suoraan sosiaali- ja terveystoimen menoiksi Juupajoen omaan kirjanpitoon.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa kummallekin yhteistoiminta-alueen kunnalle pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Vuoden 2015 palvelusopimus perustui 9.9.2014 käytyyn sopimusneuvotteluun, jossa olivat mukana kummankin kunnan ja palveluntuottajan edustajat.

Merkittävin muutos erikoissairaanhoidossa oli Mäntän sairaalan toiminnan lakkaaminen 31.12.2014. Pihlajalinna Oy on tuottanut alueella merkittävän osan aiemmin Mäntän sairaalassa toteutetuista erikoissairaanhoidon palveluista. Mänttä-Vilppulan ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä vähenivät edellisvuodesta n. 1,7 Milj.€.

Mänttä-Vilppulan erikoissairaanhoidon tilinpäätös sisältää myös eläkemenoperusteisia maksuja purettujen kuntayhtymien työsuhteista, joiden velvoitteet ovat syntyneet ennen vuotta 2005. Nämä maksut eivät sisälly palvelutuottajan kustannusvastuuseen, vaan ne ovat kaupungin vastuulla olevia menoja. Juupajoen vastaavat eläkemenoperusteiset maksut sisältyvät kilpailutettuun palvelukokonaisuuteen, mutta ne toteutuvat suoraan sosiaali- ja terveystoimen menoiksi Juupajoen omaan kirjanpitoon.

Juupajoen kunnanhallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut Juupajoen tilinpäätöksen 15.3.2016. Sosiaali- ja terveystoimen osuus Juupajoen tilinpäätöksestä on liitteenä.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 4.4.2016.

Yhdistelmä talousarvion toteutumasta on liitteenä. (Täydennetään kokouksessa! )

(Valmistelija hallintojohtaja Saara Rauhala, 050 3009599)

Esittelijän (hallintojohtaja Saara Rauhala) päätösesitys:

Peruspalvelulautakunta päättää

Päätös:


Edellinen asia | Seuraava asia©