Poistuminen | Toimielimet | Peruspalvelulautakunta | Esityslista 30.03.2016

Peruspalvelulautakunta
Esityslista 30.03.2016 / Asia 16
Peruspalvelulautakunta
 
30.03.2016

16

TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 - SEURANTARAPORTTI 2015

PEPALTK

LIITE 2: Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 -Seurantaraportti 2015

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat yhdessä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja seuraavat suunnitelman toteutumista vuosittain. Tarkemmin suunnitelmasta on määrätty valtioneuvoston asetuksella 337/2011 sekä Kuntaliiton yleiskirjeellä 21/80/2011.

Pirkanmaalla Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2013–2016 hyväksyttiin alueen kunnissa marraskuussa 2012 ja sen jälkeen sairaanhoitopiirin valtuustossa joulukuussa 2012. Aiemmat seurantaraportit on laadittu vuosilta 2013 ja 2014.

Nyt julkaistavan seurantaraportin pohjana ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetin sekä Kelan tilastotietokanta Kelaston tilastotiedot vuoteen 2014 saakka, sekä jäsenkuntien terveyskeskuksille loka-marraskuussa 2015 toteutetun kyselyn vastaukset. Tämän vuoden kyselyn vastaukset kattavat kaikki 23 jäsenkuntaa ja 17 terveyskeskusta, vastausprosentin ollessa näin ollen 100 %.

Pirkanmaan terveydenhuollon nykyisen järjestämissuunnitelman viisi painopistettä ovat 1) perusterveydenhuollon vahvistaminen, 2) kuntien erikoissairaanhoidon järjestäminen, 3) päihde- ja mielenterveyspalvelut, 4) erikoissairaanhoidon sopimusohjausjärjestelmän uudistaminen ja 5) tietojärjestelmäyhteistyö. Raportti on koostettu tarkastellen erityisesti näiden painopistealueiden kehittymistä seurantatietojen saatavuuden rajoissa. Raportin loppuun on kirjattu seurannan perusteella ehdotetut toimenpidesuositukset vuodelle 2016.

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanon seurannasta vastaa kuntien edustajikseen nimeämä seurantaryhmä, jonka koollekutsujana toimii Tampereen kaupunki.

Esittelijän (hallintojohtaja Saara Rauhala) päätösesitys:

Peruspalvelulautakunta

Päätös:

©