Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 29.03.2016

Tekninen lautakunta
Kokous 29.03.2016 / Pykälä 33Tekninen lautakunta
§ 33
29.03.2016

POIKKEAMISHAKEMUS, MÄÄRÄALA KIINTEISTÖSTÄ 508-401-5-636

511/10/2016

TEKLTK § 33

LIITE 7: Sijaintikartta

LIITE 8: Ote ajantasakaavasta

 

POIKKEAMISPÄÄTÖS, ENTISEN SEURAKUNTAKESKUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN YKSITYISEKSI ASUIN- JA PALVELURAKENNUKSEKSI, 508-401-5-636-M602

Hakija

Vilppulan Kiinteistöhuolto Oy

Kiinteistö

Mänttä-Vilppula

Kiinteistötunnus: 508-405-76-1-M602, Määräala Pappila-nimisestä tilasta

Pinta-ala: 21490 m2, josta määräalan suuruus noin 6800 m2

Osoite: Suomelantie 1, 35700 Vilppula

Hakemus

Entisen seurakuntakeskuksen käyttötarkoituksen muuttaminen yksityisen toimijan ylläpitämäksi asuin- ja palvelurakennukseksi. Entinen talonmiehenasunto säilyy asuinkäytössä, yläkerran entinen seurakuntasali ravintola-/ juhlatilana ja alakerran entiset kerhotilat muodostavat lasten sisäleikkipuiston. Lisäksi entiset toimistotilat varataan ympäristöhäiriötä aiheuttamattomiksi pienyritystiloiksi (mm. parturi ja toimistotiloja). Rakennuksen tilajärjestelyjä ei ole tarpeen muuttaa, ainoastaan käyttötarkoitus osin muuttuu.

Poikkeaminen

Poikkeamista haetaan asemakaavassa rakennuspaikalle esitetystä käyttötarkoituksesta (yleisen rakennuksen rakennuspaikka, Y). Koska kaavassa rakennuspaikalle osoitettua kokonaisrakennusoikeutta ei ylitetä on poikkeamisvalta asiassa Mänttä-Vilppulan kaupungin teknisellä lautakunnalla.

Kaavoitustilanne

Alueella on voimassa vuonna 1945 Vilppulan asemanseudun rakennussuunnitelmana hyväksytty asemakaava, jossa kyseinen rakennuspaikka on osoitettu yleisten rakennusten rakennuspaikaksi (Y). Rakennuspaikalla sijaitseva rakennus on aiemmin toiminut seurakuntakeskuksena, mutta seurakunnan lopetettua toimintansa ko. rakennuksessa on rakennus siirtynyt yksityisen toimijan omistukseen.

Rakennuspaikka ja ympäristö

Rakennuspaikka sijaitsee Vilppulassa, Parkkivuoren asuinalueella. Rakennuspaikka muodostaa osan kaavan mukaisesta yleisten rakennusten korttelista. Kyseinen kortteli on kokonaisuudessaan hakijan omistuksessa. Rakennuspaikan pohjois-, itä- ja eteläpuolet rajoittuvat katualueisiin joiden takana sijaitsee kaavan mukaista asuinaluetta, kuitenkin siten, että itäpuolen asuinalueeksi kaavoitetulla osalla sijaitsee Vilppulan entinen kunnantalo sekä kotiseutumuseo ja myöskään pohjoispuolen AP-kortteli ei ole rakentunut kaavan mukaisesti.

Naapureiden kuuleminen

Hakija on kuullut seitsemän naapurikiinteistön omistajia (508--401-5-130, 508-401-5-385, 508-401-5-579, 508-401-5-635, 508-401-5-56, 508-401-5-616 ja 508-401-5-393). Kaksi naapurikiinteistöistä (508-401-5-707 ja 508-401-5-706) ovat hakijan itsensä omistuksessa ja yksi (508-401-5-669) Mänttä-Vilppulan kaupungin omistuksessa. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Kaavoitustoimen lausunto

Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten rakennuspaikaksi (Y). Alueella on vireillä Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava. Kaavaluonnoksessa alue on osoitettu julkisen palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Alue on myös osoitettu osaksi paikallista maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluekokonaisuutta (ma).

Rakennuspaikalla sijaitsee vuonna 1975 valmistunut, arkkitehti Aulis Jääskeläisen suunnittelema, seurakuntakeskuksena toiminut, rakennus. Rakennus on 1970 -luvun modernin arkkitehtuurin edustava esimerkki ja sillä on kulttuurihistoriallisen arvonsa lisäksi arkkitehtonista arvoa. Kaavaluonnoksessa kohde on osoitettu paikallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi.

Koska hakemuksessa esitetty rakennuksen uusi käyttötarkoitus ei aiheuta muutoksia rakennuksen ulkoasuun eikä piha-alueisiin, kaavoitustoimella ei ole huomautettavaa käyttötarkoituksen muutoksesta. Luvan ehtoihin tulee kuitenkin liittää maininta siitä, että rakennuksen/ympäristön kulttuurihistoriallisia ja arkkitehtoniset arvot tulee säilyttää. Mahdollisen tulevan lisärakentamisen on sovelluttava olemassa olevaan ympäristöön ja sille on haettava erillinen lupa.

Edellytykset poikkeamisluvan myöntämiselle

MRL 172 §:n mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Myös erityisen syyn olemassaolo on edellytys poikkeamiselle. Poikkeusta ei myöskään saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Vaikutusten arviointi

Kyseinen aiemmin seurakuntakeskuksena toiminut rakennus on käynyt tarpeettomaksi seurakunnan tarpeisiin ja se on sittemmin myyty yksityiselle toimijalle. Jotta rakennusta voitaisiin edelleen käyttää ja kehittää nykyisen yrittäjän tarpeisiin, on katsottu aiheelliseksi hakea poikkeamista alueen kaavamääräyksistä. Kaavamääräysten mukaisesti siis alue on tarkoitettu yleisten rakennusten rakentamiseen, mutta nyt haettavan muutoksen myötä alueella tultaisiin tarjoamaan vastaavan tyyppistä palvelua yksityisenä.

Rakennuksen aiottu käyttö ei aiheuta juurikaan muutoksia rakennuksen ulkomuotoon, tilajärjestelyihin tai piha-alueisiin vaan rakennuksen tilat ja ympäristö soveltuvat sellaisenaan suunniteltuihin toimintoihin. Näin ollen toiminnan sallimisella ei vaaranneta rakennuksen ja sitä ympäröivän alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Niin ikään suunniteltu toiminta ei juurikaan luonteeltaan eroa aiemmasta seurakuntakeskuksen toiminnasta ja ei siten pitäisi aiheuttaa ympäristölle kohtuutonta melu tms. haittaa.

Päätöksen perustelut

Edellä selostetun mukaisesti aiotulla muutoksella ei juurikaan muuteta nykyisin vallitsevaa tilannetta. Hankkeella edistetään kyseisen paikallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen säilymistä. Niin ikään muutokset eivät johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Näin ollen voidaan katsoa, että poikkeamisen edellytykset ovat olemassa.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 1 mom., 172 §, 173 §

(Valmistelija rakennustarkastaja Teemu Kivinen, puh. 03-488 8312)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©