Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 29.03.2016

Tekninen lautakunta
Kokous 29.03.2016 / Pykälä 32Tekninen lautakunta
§ 32
29.03.2016

LAUSUNTO ISONNIEMEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOSLUONNOKSESTA

487//2016

TEKLTK § 32

LIITE 6: Isonniemen teollisuusalueen asemakaavan kaavaselostus liitteineen

Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoituspalvelut pyytää lausuntoa laadittavasta Isonniemen teollisuusalueen asemakaavamuutosluonnoksesta.

Asemakaavamuutosluonnos koskee Mäntän 7. kaupunginosan kortteleita 7058 (osa), 7059 ja 7060 sekä suojaviheraluetta ja katualuetta.

Luonnos on nähtävillä 3.3. - 5.4.2016 välisenä aikana.

Kaupunginhallitus 15.2.2016 § 30:

"Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.7.2014 (§ 226) Isonniemen teollisuusalueen asemakaavamuutoksen laatimisesta. Aloitteen kaavahankkeen käynnistämisestä on tehnyt Ympäristörakennus Ahola Oy.

Ennen kaavoituksen aloittamista on laadittu Ympäristörakennus Ahola Oy:n ja Mänttä-Vilppulan kaupungin välinen kaavoitus- ja maankäyttösopimus kaavoituskustannusten jakamiseksi ja maan luovutuksesta sopimiseksi.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueella sijaitsevan rakennusliikkeen omistaman tontin laajentuminen pohjoiseen sekä suunnittelualueen itäisen, vielä rakentumattoman, liike- ja teollisuusaluevaltaisen osan osoittaminen tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Laadittavana oleva asemakaavamuutos koskee kortteleita 7058 (osa), 7059 ja 7060 sekä suojaviher- ja katualueita. Asemakaavamuutosalueen laajuus on n. 6,7 ha ja alue sijaitsee Mäntän ja Vilppulan taajamien välisellä Satakunnantien (mt 347) ja rautatien rajaamalla alueella.

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettua aluetta. Alueella on voimassa 18.4.1984 ja 2.2.1987 vahvistetut asemakaavat. Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on etelän puoleisilta osiltaan liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-2) sekä suojaviheraluetta (EV) ja pohjoiselta osaltaan teollisuusaluetta (T-1). Kaavoitettavalla alueella sijaitsee kaksi liike- ja toimistorakennusta, muutoin alue on rakentamatonta.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin 7058-3 laajentaminen pohjoiseen kohti rataa ja Pikkupaanantien linjauksen muuttaminen vastaavasti. Kaavalla muodostuu laajentuneen liike- ja toimistorakennusten korttelin 7058 (K-2) lisäksi uusi kortteli 7069, joka osoitetaan teollisuusrakennusten korttelialueeksi , jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1). Korttelin etelä- ja länsireunoille osoitetaan istutettavat tontinosat. Sähkölinjan alle Pikkupaanantien varteen osoitetaan tilavaraus mahdollista alueelle sijoittuvaa muuntamoa varten ja Pikkupaanantien päähän kääntöpaikan yhteyteen tilavaraus mahdollista pumppaamoa varten. Entisen kaatopaikan kohdalla on muutettavassa kaavassa ollut osoitettuna EV-aluevaraus, joka tällä kaavalla säilytetään. EV-alue laajenee aiemmasta hieman, kun sen luoteiskulmaan liitetään Pikkupaanantien muuttuvalta linjaukselta vapautuva maa-ala.

Asemakaavamuutoksella muodostuu teollisuustoimintaa tarkoitettua kerrosalaa 13472 k-m2 ja liike- ja toimistorakentamiseen tarkoitettua kerrosalaa 6554 k-m2. Teollisuustoimintoihin osoitettu rakennusoikeus lisääntyy 1570 -km2:lla ja toimitilarakentamiseen osoitettu rakennusoikeus vähenee n. 1400 k-m2:lla. Rakennettavan katualueen määrä vähenee n. 1300 m2:llä."

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta toteaa, että

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©