Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 29.03.2016

Tekninen lautakunta
Kokous 29.03.2016 / Pykälä 29Tekninen lautakunta
§ 29
29.03.2016

URHEILUSEURA-AVUSTUSTEN JA TUKIEN JAKOKRITEERIT V. 2016

TEKLTK § 29

Mänttä-Vilppulan kaupungissa on sen perustamisvuodesta (2009) alkaen jaettu urheiluseura-avustuksia hyväksyttyjen kriteerien mukaisesti.

Vapaa-aikalautakunta 13.05.2009 § 15

Urheiluseura-avustusten jakokriteerit

Mäntässä ja Vilppulassa on ollut monilta osin hyvinkin erilaiset periaatteet urheiluseura-avustusten jakamiseksi. Vuosina 2007 ja 2008 periaatteita on yhdenmukaistettu palvelurakenteen kehittämiseksi yhteistyössä. Tällöin asiasta on keskusteltu vuosittain ja sivistyslautakunta on päättänyt avustusten jaosta samanlaisia perusteita noudattaen.

Vuonna 2009 aloittaneessa Mänttä-Vilppulan kaupungissa on syytä luoda yhteiset kriteerit, joiden pohjalta urheiluseura-avustukset tullaan jakamaan. Kriteeristöä voidaan tarkastella vuosittain ja kehittää tarpeen mukaan.

Mänttä-Vilppulan urheiluseura-avustuksia voidaan myöntää urheiluseuroille, jotka täyttävät seuraavat jakokriteerit:

1. Tukea voidaan myöntää ainoastaan Mänttä-Vilppulassa kirjoilla olevalle urheilutoimintaa harjoittavalle yhdistysrekisterissä olevalle seuralle.

2. Urheiluseuran statukseen vaaditaan seuran aktiivista toimintaa Suomen Liikunnan ja Urheilun alaisessa lajiliitossa. Lisäksi lajiliiton on oltava sitoutunut antidoping-työhön. Lajiliiton on oltava opetusministeriön tuen piirissä.

3. Seuran on toimitettava hakemus ja haun julistamisen yhteydessä liitteeksi pyydetyt asiakirjat määräaikaan mennessä.

Hakemuksia, joiden osalta kriteerit eivät täyty, ei oteta käsittelyyn. Väärät tiedot voivat johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Mikäli tietoja on vääristetty tarkoituksella, menettää hakija oikeutensa kaupungin alaisiin urheiluseurojen yleisavustuksiin lautakunnan määrittämäksi ajaksi.

Avustuksen jakamisen periaatteet:

1. Budjettiin varatut avustusmäärärahat jaetaan urheiluseuroille pääsääntöisesti yleisavustuksina keväällä.

2. Vuosittain varatuista avustusmäärärahoista jätetään 15 % jaettavaksi vuoden lopussa koulutusavustuksina tai muina sellaisina avustuksina, jotka lautakunta katsoo tarkoituksenmukaisiksi. Lisäksi tästä rahasta maksetaan kulut, jotka syntyvät mahdollisesti jonkin urheilussa vaikuttaneen kaupunkilaisen muistamisesta.

3. Lautakunta vahvistaa ennen avustusten maksamista, että avustukset seuroille ovat kriteerien mukaiset.

4. Liikuntajohtaja päättää muistamiset ja vuosittain muistamisista toimitetaan tieto lautakunnalle.

5. Koulutus ja/ tai muut avustukset, pl. yleisavustukset, päättää liikuntajohtaja lautakunnan vahvistamien kriteerien mukaan. Päätös niistä tulee tiedoksi lautakunnalle.

Koulutusavustukset (ohjaajat, valmentajat ym. seuratoimijat)

Perustana on avustusten jakokriteerit seuraavilla lisäyksillä:

1. Tässä tarkoitetuksi koulutukseksi hyväksytään valmentaja-, ohjaaja- sekä seuratoimijakoulutus, jonka järjestäjänä on jokin urheilun keskusjärjestö tai niiden piiri- tai paikallisjärjestö. Paikallisjärjestön (seuran) järjestämissä koulutuksissa tulee kouluttajana olla liiton tai piirin kouluttaja.

2. Koulutuksen tulee olla sellaista, että siitä voidaan antaa osallistujalle todistus.

3. Koulutukseksi ei hyväksytä neuvottelu- tai tiedotustilaisuuksia, kokouksia tai sellaista leirityyppistä tapahtumaa, joka ei ole erikseen suunnattu ohjaajille.

4. Avustuksen määrä lasketaan kullekin hakeneelle seuralle koulutuksesta aiheutuneiden nettokustannusten mukaan. Huom! Nettokustannukset voidaan maksaa vain kussakin seurassa voimassaolevan virallisen korvausperiaatteen mukaisesti.

5. Koulutetun tulee olla seuran käytettävissä, jotta avustusta voidaan myöntää.

6. Avustushakemuksen yhteydessä tulee olla laskelma tositejäljennöksineen koulutuksen kuluista ja mahdollisista tuloista sekä koulutettavan omista kustannusosuuksista.

7. Avustusta voi saada maksimissaan 50 % nettokustannuksista.

8. Yksittäinen seura voi saada maksimissaan 50 % jaossa olevasta koulutusavustuksesta.

9. Koulutusmäärärahaa ei makseta kouluttajalle, jolle maksetaan palkkaa ohjaamisesta. Kulut sen sijaan seura voi maksaa valmentajilleen.

Avustusten jakokriteerit

1. alle 20-v. lisenssiurheilijoiden määrä

2. alle 20-v. ohjattuun liikuntaan osallistuvien määrä.

3. seuran lajiliittojen alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvat alle 20-v. joukkueet.

4. muiden lisenssiurheilijoiden määrä (20 - 34 v.).

5. seuran lajiliittojen alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvat aikuisten (20 - 34 v.) joukkueet

6. menestyminen kansainvälisellä tai kansallisella tai piiritasolla yksilöurheilussa ja joukkueurheilussa.

7. seuratoiminnassa olevien koulutettujen ohjaajien määrä.

8. seuratyössä aktiivisesti mukana olevien määrä.

9. seuran tilinpäätös ja talousarvio.

10. kustannukset eri lajien toimitiloista.

11. seura on sitoutunut antidopingtoimintaan, sekä selvästi panostaa erilaisilla toiminnoilla ja tempauksilla päihde- ja huumevalistukseen.

12. seuran toiminnan johdonmukaisuus; sisäiset ohjeistot ja käyttäytymisnormistot, toiminnan suunnitelmallisuus, toiminnan tasa-arvoisuus yksilöiden välillä ja muut seuraorganisaation kehittämiseksi suunnatut toimenpiteet.

Liikuntapoliittinen neuvottelukunta 25.2.2016 § 3 esittää, että

tekninen lautakunta vahvistaa urheiluseura-avustusten ja tukien jakokriteerit seuraavin muutoksin.

1. Liikuntajohtaja korvataan jatkossa tittelillä liikuntasihteeri.

2. Lisätään kohtaan muistamiset, että urheiluseurojen yleisavustuksen tuen piirin kuuluvien seurojen SM-mitalit, tai muu poikkeuksellinen menestys, huomioidaan avustusrahasta maksettavalla stipendillä.

Päätöksen tekee tapauskohtaisesti liikuntasihteeri. Ilmoittamisvelvollisuus menestyksestä on aina urheiluseuralla. Stipendi voidaan antaa yksilölajissa yksilölle ja joukkuelajissa joukkueelle. Stipendiä ei anneta SM-mitalista silloin, kun urheilija edustaa jotain muuta kuin mänttä-vilppulalaista SLU:n alaista urheiluseuraa. Stipendi pyritään luovuttamaan aina mahdollisimman pian saavutuksen jälkeen.

Liikuntapoliittinen neuvottelukunta esittää, että tekninen lautakunta vahvistaa kriteerit.

(Valmistelija liikuntasihteeri Jari Ahvenjärvi, puh. 03-488 8639)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi tekninen lautakunta päätti lisätä avustusten jakokriteerien kohtaan 11©