Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 29.02.2016

Kaupunginhallitus
Kokous 29.02.2016 / Pykälä 44Peruspalvelulautakunta
§ 36
09.12.2015
Kaupunginhallitus
§ 44
29.02.2016

TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN

PEPALTK § 36

Valtioneuvosto antoi 19.11.2015/1350 asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta 2016.

Asetuksessa määrätyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta ja kuntayhtymä voi päättää vain siitä, että asiakkailta ja potilailta peritään säädetyt maksut enintään maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Kaupuginhallitus päättänyt terveydenhuollon asiakasmaksuista viimeksi 8.12.2014 ja määrännyt maksut maksimimääräisinä.

Asetuksen mukaan maksuja voidaan korottaa 1.1.2016 seuraavasti

 

 
Asetuksen 19.11.2015/1350 enimmäismaksu 1.1.2016
Maksu 2015
Lääkärivastaanoton maksut
 
 
-vuosimaksu
41,70
32,10
-käyntimaksu
20,90
16,10
-päivystyskäynti ilta,yö ja viikoloppu
28,70
22,10
Sairaalan poliklinikkamaksu
41,70
32,10
Päiväkirurginen toimenpide
136,80
105,50
Hammashuolto:
 
 
Suuhygienisti
10,30
8,00
Hammaslääkäri
13,30
10,20
Erikoishammaslääkäri
19,40
14,90
Hammaskuva
8,50
6,60
Panoraamaröntgenkuvaus
19,10
14,70
Ehkäisevän hoidon SC-ryhmän käynti
8,50
6,60
Tutkimukset,tarkastukset ja sairauksien hoito vaativuusluokittain
 
 
lk 0-2
8,50
6,60
lk 3-4
19,10
14,70
lk 5-7
38,00
29,30
lk 8-10
55,60
42,90
lk 11 >
78,00
60,20
Proteettiset toimenpiteet
 
 
-proteesin korjaus
55,60
42,90
-proteesin korjaus
38,00
29,30
-akryyliosa-ja kokoproteesi
185,80
143,20
-kruunut ja silla €/hammas
185,80
143,20
-rankaproteesi
225,50
173,90
Sarjahoito, maks.45 krt/vuosi
11,50
8,80
Laitoshoito, lyhytaikainen
49,50
38,10
Laitoshoito, lyhytaikainen,psykiatria
22,80
17,60
Laitoshoito,lyhytaikainen,päivä tai yö
22,80
17,60
Erityishuollon kuntoutus
17,10
13,20
Lääkärintodistus tai lausunto
51,40
39,60
Lääkärintodistus tai lausunto, ajokortti
51,40
47,70
Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt aika
51,40
39,60Rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ei ole peritty terveyskeskuksen käyntimaksua.

Johtava lääkäri on ollut valtuutettu tekemään päätökset eri laatuisista lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perittävistä maksuista enimmäishinnan puitteissa.

(Valmistelija hallintojohtaja Saara Rauhala, 050 3009 599)

Esittelijän (hallintojohtaja Saara Rauhala) päätösesitys:

Peruspalvelulautakunta päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KH § 44

Kaupunginhallitus on päättänyt 18.1.2016 § 15 käyttää otto-oikeuttaan koskien peruspalvelulautakunnan kokouksen 9.12.2015 § 36 päätöstä terveydenhuollon asiakasmaksujen määräämisestä vuodelle 2016.

Viimeisten vuosien aikana valtio on karsinut rajulla kädellä kuntien valtionosuuksia ja sitä kautta kunnat ovat joutuneet ottamaan merkittävästi vahvempaa roolia palvelutuotannon kustannusvastuusta. Kuntakenttä on välillä voimakkaastikin kritisoinut valtionosuuksien leikkaamista ja siitä syntyvää rahoitusvajetta.

Sipilän hallitus asetti hallitusohjelmassaan 1 miljardin euron säästötavoitteen kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi. Hallitusohjelmassa on päätetty noin 730 miljoonaa euroa muita kuntien kustannuksia karsivia toimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa:

Osalle yllä luetelluista toimenpiteistä on valtion taholta jo asetettu kuntien käytettäviksi mahdollistavia lakeja sekä asetuksia. Valtioneuvoston 19.11.2015/1350 antama asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta on yksi näistä mahdollistavista asetuksista. Asetuksessa määrätyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää.

On todettava, että enimmäismaksujen korotukset ovat korkeita, mikäli korotusta tarkastellaan prosentuaalisesti. Joidenkin maksujen korotukset ovat merkittäviä myös euromääräisesti. On kuitenkin huomattava, että palvelutuotantokustannukset ovat joka tapauksessa huomattavasti korkeammat kuin asiakkailta perittävät maksut, eli terveyspalveluja kuitenkin rahoitetaan pääosaltaan verorahoituksella, joka kohdistuu kaikille veronmaksajille.

Mänttä-Vilppulan osalta voidaan todeta, että maksukorotusten tulovaikutus on noin 270.000 euroa vuositasolla mikäli verrataan vuoden 2015 taksoja asetuksen sallimaan maksimikorotukseen. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että mikäli maksimikorotusta ei hyödynnetä, on vastaava summa kerättävä jostain toisaalta, jotta taloussuunnitelma pysyy tasapainossa. Todettakoon, että 270.000 euroa vastaa lähes neljännesosaa kaupungin kunnallisveroprosentissa kun tarkastellaan kaupungin verotulokertymää.

Kokonaisuudessaan Mänttä-Vilppulan kaupungin talouden näkökulmasta maksimikorotusten käyttämättä jättämiselle ei ole perusteita ellei vastaavaa tuloa ole saavutettavissa muualta. On myös huomattava, että nyt maksuja on kuluvana vuonna jo peritty peruspalvelulautakunnan päätöksen mukaisesti kaksi kuukautta. Näiden maksujen palauttaminen on käytännön tasolla lähes mahdoton tehtävä. Todettakoon, että esimerkiksi vuosimaksun on suorittanut jo noin tuhat asiakasta. Maksujen palauttaminen vaatisi erittäin merkittävää sekä aikavievää selvitystyötä paitsi kaupungin osalta niin myös palveluntuottajan sekä Kelan osalta. Tässä tilanteessa voisi olla perusteltua, että kuluva vuosi jatkettaisiin peruspalvelulautakunnan päätöksen mukaisesti ja mahdollisia tarkistuksia tehtäisiin vasta ensi vuodelle.

(Valmistelija kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 03-488 8200)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää, että

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että peruspalvelulautakunnan tulee tarkastella perusterveydenhuollon asiakasmaksuja vuoden 2017 osalta marraskuun 2016 loppuun mennessä.

Asian käsittely kokouksessa:

Asian käsittelyn aikana Martti Anttila teki esityksen, että lääkärintodistusmaksut ja käyttämättä jääneen ajan maksu hyväksytään peruspalvelulautakunnan päätöksen mukaisina ja muihin maksuihin tehdään asiakasmaksulain mukainen indeksikorotus. Lasse Siltanen ja Marika Ala-Herttuala kannattivat Martti Anttilan esitystä.

Asian käsittelyn aikana Timo Tukia teki esityksen, että lääkärivastaanottokäyntien vuosimaksu ja kertamaksut ja käyttämättä jääneen ajan maksu hyväksytään peruspalvelulautakunnan päätöksen mukaisesti ja muita maksuja korotetaan 1.4.2016 alkaen 15 % vuoden 2015 maksujen tasosta . Anneli Helander ja Mira Anttila kannattivat Timo Tukian esitystä.

Mikko Kivilahti ja Alli Mäkinen ilmoittivat kannattavansa esittelijän päätösesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kaksi esittelijän päätösesityksestä poikkeaavaa esitystä, joten asiassa on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi, että ensin on äänestettävä Martti Anttilan ja Timo Tukian tekemien esitysten kesken.

Äänestyksessä Martti Anttilan esitystä kannatti kolme jäsentä ( Martti Anttila, Marika Ala-Herttuala ja Lasse Siltanen) ja Timo Tukian esitystä neljä jäsentä (Timo Tukia, Mira Anttila, Anneli Helander ja Henna Hakala). Kaksi jäsentä (Mikko Kivilahti ja Alli Mäkinen) äänestivät tyhjää.

Kokouksessa pidettiin 5 minuutin neuvottelutauko.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi on äänestettävä esittelijän päätösesityksen ja Timo Tukian esityksen kesken. Äänestyksessä esittelijän päätösesitystä kannatti kaksi jäsentä (Mikko Kivilahti ja Alli Mäkinen) ja Timo Tukian esitystä neljä jäsentä (Timo Tukia, Mira Anttila, Anneli Helander ja Henna Hakala). Kolme jäsentä ( Martti Anttila, Marika Ala-Herttuala ja Lasse Siltanen) äänestivät tyhjää.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että suoritettujen äänestysten perusteella kaupunginhallitus on päättänyt, että

Päätöksen mukaiset maksut ovat 1.4.2016 alkaen seuraavat:

 

 
Maksu 2015
Maksu 1.4.2016
Korotusperuste
Lääkärivastaanoton maksut
 
 
 
-vuosimaksu
32,10
41,70
asetuksen enimmäismaksu
-käyntimaksu
16,10
20,90
asetuksen enimmäismaksu
-päivystyskäynti ilta,yö ja viikoloppu
22,10
28,70
asetuksen enimmäismaksu
Sairaalan poliklinikkamaksu
32,10
36,90
15,00%
Päiväkirurginen toimenpide
105,50
121,30
15,00%
Hammashuolto:
 
 
15,00%
Suuhygienisti
8,00
9,20
15,00%
Hammaslääkäri
10,20
11,70
15,00%
Erikoishammaslääkäri
14,90
17,10
15,00%
Hammaskuva
6,60
7,60
15,00%
Panoraamaröntgenkuvaus
14,70
16,90
15,00%
Ehkäisevän hoidon SC-ryhmän käynti
6,60
7,60
15,00%
Tutkimukset,tarkastukset ja sairauksien hoito vaativuusluokittain
 
 
15,00%
lk 0-2
6,60
7,60
15,00%
lk 3-4
14,70
16,90
15,00%
lk 5-7
29,30
33,70
15,00%
lk 8-10
42,90
49,30
15,00%
lk 11 >
60,20
69,20
15,00%
Proteettiset toimenpiteet
 
 
15,00%
-proteesin korjaus
42,90
49,30
15,00%
-proteesin korjaus
29,30
33,70
15,00%
-akryyliosa-ja kokoproteesi
143,20
164,70
15,00%
-kruunut ja silla €/hammas
143,20
164,70
15,00%
-rankaproteesi
173,90
200,00
15,00%
Sarjahoito, maks.45 krt/vuosi
8,80
10,10
15,00%
Laitoshoito, lyhytaikainen
38,10
43,80
15,00%
Laitoshoito, lyhytaikainen,psykiatria
17,60
20,20
15,00%
Laitoshoito,lyhytaikainen,päivä tai yö
17,60
20,20
15,00%
Erityishuollon kuntoutus
13,20
15,20
15,00%
Lääkärintodistus tai lausunto
39,60
45,50
15,00%
Lääkärintodistus tai lausunto, ajokortti
47,70
54,90
15,00%
Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt aika
39,60
51,40
asetuksen enimmäismaksu

 

 

 

 

 

©