Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 29.02.2016

Kaupunginhallitus
Kokous 29.02.2016 / Pykälä 38


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginhallitus
§ 38
29.02.2016

PAIKALLISEN PALKANKOROTUSERÄN KÄYTTÄMINEN

KH § 38

KVTES:n palkkahinnoitteluliitteitä uudistettiin ja peruspalkkoja korotettiin 1.7.2015 lukien. Uudistuksella oli vaikutuksia myös paikallisiin työn vaativuuden arviointijärjestelmiin, mikä edellytti paikallista neuvottelua omien järjestelmien uudistustarpeen arvioimiseksi.

Mänttä-Vilppulassa henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvoteltiin keväällä 2015. Näiden neuvottelujen yhteydessä sovittiin (22.4.2015) myös, että työantaja selvittää syyskuun 2015 loppuun mennessä yhdessä pääluottamusmiesten kanssa mahdollisuudet henkilökohtaisen lisän käytön tehostamiseksi. Tämä on todettu myös kaupunginhallituksen päätöksessä 18.5.2015 § 133, jossa käsiteltiin palkkahinnoittelu-uudistuksen vaikutukset palkkahinnoitteluryhmiin ja tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Sovitussa aikataulussa asiaa ei saatu selvitettyä, mutta siitä on nyt neuvoteltu tammi-helmikuussa 2016.

Pääluottamusmiehet olivat toistuvasti tuoneet esille, että kaupungin toteuttaessa henkilöstösuunnitelmaansa ja vähentäessä henkilöstöään mm. eläköitymisten yhteydessä, käytössä olevan henkilökohtaisen lisän summa pienenee. Tämä on seurausta siitä, että poistuvan työntekijän/viranhaltijan tilalle ei oteta ketään tai jos otetaan, ei uudelle työntekijälle/viranhaltijalle tule maksettavaksi henkilökohtaista lisää pitkään aikaan.

Kaupungilla on voimassa henkilökohtaisen lisän järjestelmä, jota on käytetty pääasiassa vain virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisten palkankorotuserien yhteydessä. Eriä on ollut käytössä harvoin ja niitä on käytetty muidenkin palkkausepäkohtien korjaamiseen.

Maksussa olevan henkilökohtaisen lisän määrä on vähentynyt kaikilla sopimusaloilla vuodesta 2013, jolloin vakinaisen henkilöstön määrä oli korkeimmillaan (350 henk), vuoteen 2015 (noin 320 henk) verrattuna. Marraskuun palkoista tehtyjen vertailujen mukaan maksussa olevan henkilökohtaisen lisän määrä on vähentynyt KVTES -alueella 1 513 €, OVTES -alueella 402 € ja TS -alueella 645 € eli yhteensä 2.560 €

Käydyssä neuvottelussa 16.2.2016 henkilöstöjärjestöt esittivät, että vähennysten yhteismäärä käytettäisiin kokonaisuudessaan henkilökohtaisten lisien maksamiseen käytössä olevan järjestelmän mukaisesti ns. kaupungin omalla rahalla toteutettavana järjestelyeränä.

Työnantajan edustajat esittivät, että summasta käytetään puolet eli 1 280 €.

Neuvottelun tuloksena sovittiin, että

* henkilökohtaisten lisien maksamiseen käytetään KVTES-, OVTES- ja TS-alueilla yhteensä 1.280 €:n palkankorotuserä. Sopimusaloille erä jaetaan palkansaajien määrän suhteessa,

* erän jakamiseksi käytetään edellisiä työsuoritusten arviointeja (KVTES ja OVTES vuodelta 2013 ja TS vuodelta 2015) täydennettyinä edellisen arvioinnin jälkeen arviointijärjestelmän piiriin tulleiden arvioinneilla (palvelussuhdetta kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden tai 12 kk kolmen viimeisen vuoden aikana tarkastelupäivään mennessä),

* arviointien jälkeen tehtävät koelaskelmat erän jakaantumisesta palkansaajittain käsitellään pääluottamusmiesten kanssa maaliskuun loppuun mennessä ja

* erän jakamisesta päättää kaupunginhallitus, asia viedään kaupunginhallitukseen huhtikuussa.

Neuvottelutulos sitoo työnantajaa, kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt (esitetään kaupunginhallitukselle 29.2.2016).

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia©