Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 125Tekninen lautakunta
§ 125
17.11.2015

JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN 01.01.2016 ALKAEN

462//2015

TEKLTK § 125

LIITE 11: Jätemaksutaksa 01.01.2016 alkaen

OHEISMATERIAALI: Vuoden 2016 jätemaksutaksan vertailu vuoteen 2015

Jätelain uudistamisen yhteydessä Tampereen kaupunki on yhdessä Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien sekä Hämeenkyrön, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden ja Vesilahden kuntien kanssa sopinut 01.05.2012 voimaan astuneen jätelain mukaisesta jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä jätelain 28 §:n mukaisesti siten, että Tampereen kaupunki toimii kuntalain mukaisena jätehuollon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana.

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti on Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakuntaan perustettu jätehuoltojaosto, mikä toimii jätehuoltoviranomaisena.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy hoitaa jätelain (646/2011) 43 §:ään perustuen osakaskuntiensa lukuun kuntavastuullisen jätehuollon järjestämisen.

Jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksut maksettavaksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle jätetaksan mukaisesti.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on esittänyt 01.10.2015 päivätyllä kirjeellään jätehuoltojaostolle hyväksyttäväksi kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätetaksan, joka astuisi voimaan 01.01.2016. Esitetty taksaehdotus perustuu jätelakiin. Jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna 2015.

Vuodelle 2016 taksoja esitetään muutettavaksi kuljetusurakkakustannusten alenemisen vuoksi. Lisäksi vuoden 2016 alussa käynnistyvä energiahyödyntäminen on kustannustehokkaampaa kuin niiden loppusijoittaminen oli vuonna 2015. Tämä tarkoittaa sitä, että useimmissa tapauksissa hintoja esitetään alennettavaksi tai vähintään säilyvän samansuuruisina kuin vuonna 2015.

Kiinteistöittäisen jätteenkeräyksen alueilla pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävän jätteen ja syväkeräyssäiliöistä tyhjennettävän jätteen maksuja ehdotetaan pääsääntöisesti alennettavaksi. Myös aluejätepisteiden käyttäjien vuosimaksuja esitetään alennettavaksi. Vuonna 2015 vakituisen asuinkiinteistön vuosimaksu oli 91,80 € (alv 0 %). Vuoden 2016 vuosimaksuksi esitetään 86,80 € (alv 0 %). Vastaava vuosimaksu yksin asuvalta henkilöltä vuonna 2015 oli 61,20 € (alv 0 %) ja vuoden 2016 yksin asuvan vuosimaksuksi esitetään 57,90 € (alv 0 %). Vapaa-ajan asunnon vuosimaksu vuonna 2015 oli 51,00 € (alv 0 %) ja vuoden 2016 vuosimaksuksi esitetään 48,20 € (alv 0 %).

Uutena asiana jätetaksaesityksessä esitetään, että biojätteen keräysalueilla säännöllisessä seka- ja biojätteen keräyksessä oleville kiinteistöille lasin ja metallin keräys olisi maksutonta. Keräys olisi maksutonta silloin, kun kiinteistölle sijoitetaan sekä metallin että lasin keräysastiat. Myös kartonginkeräysaluetta suunnitellaan laajennettavaksi keväällä 2016, jonka vuoksi taksaan on lisätty esitys Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan, Parkanon, Pälkäneen, Ruoveden ja Virtojen kartonginkeräyshinnoista.

 

Biojätehuoltoa esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksan sisäisesti siten, että osa biojätehuollon kustannuksista sisällytetään sekajätteen jätetaksaan.

Perusmaksua esitetään samansuuruiseksi kuin vuonna 2015 eli vakituisilta asuinkiinteistöiltä 17 € (alv 0 %) ja vapaa-ajan asunnolta 9 € (alv 0 %).

Jätelaki (33 §) edellyttää kuntien omistaman jäteyhtiön tuottavan jätehuoltopalveluja myös muille jätteentuottajille kuin varsinaisille kuntavastuullisen jätehuollon asiakkaille, mikäli heillä ei ole kohtuudella saatavissa palvelua muilta toimijoilta (ns. toissijainen vastuu). Näihin vastaanottohintoihin esitetään vähäisiä korotuksia lähinnä jäteveron nousun vaikutuksesta.

Jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Jätetaksan yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona. Laskennassa arvonlisävero on 24 %.

Jätehuoltojaosto hyväksyi 05.11.2015 pitämässään kokouksessa kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen vuoden 2016 jätetaksan valmisteluaineiston lähetettäväksi kuntiin lausunnolle. Lausunnot on toimitettava 07.12.2015 mennessä.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättääPäätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©