Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 123Tekninen lautakunta
§ 123
17.11.2015

SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS, KIINTEISTÖ 508-405-3-105

460/10/2015

TEKLTK § 123

LIITE 8: Kiinteistörekisterin karttaote

LIITE 9: Ote Mäntän oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta

LIITE 10: Asemapiirustus

SUUNNITTELUTARVERATKAISU, OMAKOTITALON JA VARASTO/KONESUOJAN RAKENTAMINEN 508-405-3-105

Hakija

Mika Ojala

Kiinteistö

Mänttä-Vilppula

Kiinteistötunnus: 508-405-3-105

Pinta-ala: 6500 m2

Hakemus

Hakijalla on tarkoitus rakentaa em. kiinteistölle omakotitalo ja varasto/konesuojarakennus. Ensiksi rakennettava varasto/konesuoja tulisi olemaan kerrosalaltaan 184 m2 ja sitä tultaisiin käyttämään hakijan yritystoiminnassa tarpeellisten pienkaivinkoneen ja traktorin varasto- ja huoltotilana. Rakentamisen yhteydessä tullaan tekemään varaukset myös myöhemmin rakennettavalle noin 150 m2:n kokoiselle omakotitalolle. Rakennuspaikalla ei ole entuudestaan mitään rakennuksia, joten yhteenlaskettu käytetty rakennusoikeus rakentamisen jälkeen tulisi olemaan noin 340 m2.

Kaavoitustilanne

Hakemuksen kohteena oleva alue on Mäntän oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-2). Kaavan määräysten mukaisesti rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 4000 m2 ja kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen sekä siihen liittyviä talousrakennuksia. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa ja se on Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestyksessä osoitettu suunnittelutarvealueeksi. Rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennusoikeuden määrä asemakaavoittamattomalla alueella on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Kaavoitustoimi on laatimassa alueelle oikeusvaikutteista Mäntän keskustaajaman osayleiskaavaa. Kaavaluonnos on tulossa nähtäville vuoden 2015 lopulla.

Rakennuspaikka ja ympäristö

Rakennuspaikka sijaitsee Mäntässä Vuohijoen asuinalueen laidalla, rajoittuen itä- ja pohjoisosiltaan metsään ja muilta osin ympäröiviin asuinrakennuspaikkoihin. Kyseinen alue on vanhaa 1920-1950 luvuilla rakentunutta omakotialuetta. Alueen rakennuspaikat ovat suuria, koska ne on alunperin tarkoitettu tonteiksi, joilla on mahdollisuus hoitaa myös puutarhaa ja pitää kotieläimiä. Alueelle on tyypillistä, että asuinrakennukset on sijoitettu yhdenmukaisesti tien varteen ja talousrakennukset sijaitsevat asuinrakennuksen taakse sijoittuvassa tontin osassa. Useilla alueen rakennuspaikoilla talousrakennuksia käytetään monipuolisesti harrastus- ja yritystoimintoihin.

Luvan kohteena olevalta rakennuspaikalta on purettu vanha ja huonokuntoinen asuinrakennus vuonna 2014 ja hakijalla on tarkoitus rakentaa uusi omakotitalo samalle paikalle, sijainniltaan yhdenmukaisesti ympäröiviin asuinrakennuksiin nähden. Aluksi rakennettava varasto/konesuoja sijoittuisi rakennuspaikan keskiosaan. Koska rakennuspaikka on etelään laskevaa rinnettä tulisi piharakennuksen lattiakorko olemaan huomattavasti tulevaa asuinrakennusta alempana.

Yhdyskuntatekniset valmiudet

Rakennuspaikalle on olemassa oleva tieyhteys. Alue kuuluu vesihuollon toiminta-alueelle vesijohdon osalta, mutta viemäröinti tulee hoitaa rakennuspaikkakohtaisella jätevesijärjestelmällä.

Naapurien kuuleminen

Hakija on kuullut kolmen naapurikiinteistön omistajia (508-401-3-104, 508-405-3-80 ja 508-405-3-80). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta.

Edellytykset suunnittelutarveratkaisun myöntämiseksi

Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella eli suunnittelutarveratkaisun edellytyksistä säädetään MRL 137 §:n 1 momentissa.

Suunnittelutarvealueelle rakentaminen edellyttää, että se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueelle ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö tai muita vaikutuksia.

Kaavoitustoimi toteaa hakemuksesta seuraavaa

Alueelle ollaan laatimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Tulevassa yleiskaavassa alue on tarkoitus osoittaa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolle saa sijoittaa hevosläheiseen asumiseen liittyviä pienimittakaavaisia rakennuksia, kuten talleja. Alueelle saa myös sijoittaa sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Hakemuksen kohteena olevan toiminnan tulee täyttää tulevan kaavamääräyksen ehdot toiminnan tarkoituksen, laajuuden ja luonteen suhteen.

Vaikutusten arviointi

Esitetty omakotitalo sijoittuu yhdenmukaisesti alueella jo olevien asuinrakennusten kanssa, samalle paikalle jossa aiemminkin on sijainnut omakotitalo. Tarkemmassa suunnittelussa tulisi kuitenkin julkisivujen muodot, materiaalit ja väritys suunnitella siten, että ne soveltuvat ympäröivään rakennuskantaan ja maastoon.

Varasto/konesuoja on kooltaan normaalia pihapiirin autotallia huomattavasti suurempi. Rakennuspaikan sijainti ja maastonmuodot huomioiden aiottu rakennus sijoittuu kuitenkin siten, että sen vaikutukset maisemallisesti eivät ole kovin merkittäviä. Piharakennus sijoittuu tieltä katsoen huomattavasti asuinrakennusta matalammalle tasolle ja näin ollen asuinrakennus jää maisemassa talousrakennusta hallitsevammaksi. Niin ikään alueen suuret rakennuspaikat ovat mahdollistaneet sen, että alueelle on rakentunut aiemminkin suuria piharakennuksia, joista osaa käytetään ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan yritystoimintaan.

Esitetty varasto/konesuoja mahdollistaa rakennuspaikalla tapahtuvan koneiden säilytyksen sisätiloissa ja näin ollen niiden säilytyksestä ja huollosta aiheutuvat haitat ympäristöön ovat pienempiä kuin ulkona säilytettäessä. Niin ikään rakennuspaikan takarajalla kulkevasta vesistöön laskevasta ojasta johtuen erityistä huomiota tulee kiinnittää jätevesijärjestelmän toimivuuteen ja varautua koneista ja laitteista tuleviin mahdollisiin öljyvuotoihin asianmukaisin öljynerotuskaivoin, jotka on helposti toteutettavissa rakentamisen yhteydessä.

Aiottu toiminta täyttää tulevan osayleiskaavan kaavamääräykset, kunhan toiminta pysyy pienimuotoisena ja yritystoiminnassa tarvittavia koneita ja laitteita säilytetään sisätiloissa. Asuinalueen yleisen viihtyvyyden turvaamiseksi ulkovarastointia ei sallita.

Päätöksen perustelut

Edellä selostetun mukaisesti ja alueen luonne huomioiden aiottu rakentaminen ei aiheuta merkittävää haittaa tulevalle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Tulevassa kaavoituksessa on pyrkimys säilyttää mahdollisuuksien mukaan alueen monipuolisuus ja mahdollisuudet erilaisiin ympäristöhäiriötä aiheuttamattomiin harrastus- ja yritystoimintoihin. Edelleen rakennuspaikan sijainti metsän reunassa aiheuttaa sen, että hankkeesta ei myöskään aiheudu maisemallisesti merkittävää haittaa tai muutoinkaan haitallisia ympäristövaikutuksia. Kun huomioidaan lisäksi hakijan esittämät perustelut, voidaan katsoa, että MRL 137§:n mukaiset rakennusluvan myöntämisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueelle rakentamiseksi ovat olemassa.

(Valmistelija rakennustarkastaja Teemu Kivinen, puh. 03-488 8312)

Esittelijän (tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää, että

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©