Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 122Tekninen lautakunta
§ 122
17.11.2015

POIKKEAMISHAKEMUS, KIINTEISTÖ 508-3-311-2

456/10/2015

TEKLTK § 122

LIITE 5: Sijaintikartta

LIITE 6: Ote ajantasakaavasta

LIITE 7: Kaavamerkinnät

 

POIKKEAMISPÄÄTÖS, TOIMISTOTILOJEN OSITTAINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS ASUINTILOIKSI 508-3-311-2

Hakija

Töpinä Center Oy

Kiinteistö

Mänttä-Vilppula

Kiinteistötunnus 508-3-311-2

Pinta-ala: 11108 m2

Osoite: Liikennöitsijänkatu 1, 35820 Mänttä

Hakemus

Toimistotilojen muuttaminen osin asunnoksi siten, että kaavassa asuinhuoneistoja varten sallittu osuus rakennusalan rakennusoikeudesta ylittyy. Rakennuksen yläkerrassa on jo olemassa olevia asuntoja ja alakerta on toimistotiloina. Nyt hakijalla on tarkoitus muuttaa alakerrasta osa asunnoksi ja näin ollen lopullisessa tilanteessa rakennuksen kerrosalasta noin 80% tulisi olemaan asuinkäytössä.

Perusteluina hakemukselleen hakija esittää mm., että toimistotiloille ei ole kysyntää ja tästä johtuen tilat olisi tarkoituksenmukaista muuttaa asunnoksi. Edelleen hakija perustelee, että ko. tiloja on käytetty aiemminkin asuntona 1960-1980 -luvuilla ja 1990-luvulla.

Poikkeaminen

Poikkeamista haetaan kaavamääräyksestä jonka mukaisesti rakennusalalle sallitusta rakennusoikeudesta korkeintaan 50 % saa käyttää asuinhuoneistoja varten. Koska kaavassa rakennuspaikalle osoitettua kokonaisrakennusoikeutta ei ylitetä on poikkeamisvalta asiassa Mänttä-Vilppulan kaupungin teknisellä lautakunnalla.

Kaavoitustilanne

Alueella on voimassa vuonna 2001 hyväksytty asemakaava, jossa kyseinen rakennuspaikka on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa tiloja myös ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollista toimintaa varten (K-5). Lisäksi hakemuksen kohteena olevaa rakennusta koskee kaavamääräys, jonka mukaisesti rakennusalalle sallitusta rakennusoikeudesta korkeintaan 50 % saa käyttää asuinhuoneistoja varten.

 

Rakennuspaikka ja ympäristö

Rakennuspaikka sijaitsee Mäntässä, Asemankulman itäosassa. Rakennuspaikka muodostaa kokonaisuudessaan kaavan mukaisen liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K-5). Kyseisessä korttelissa sijaitsee luvan kohteena olevan erillisen rakennuksen lisäksi suurempi rakennuskokonaisuus, jossa tällä hetkellä toimii mm. liikuntakeskus. Osa tiloista on liike- ja varastotiloina. Tiloihin kulku tapahtuu eri puolilta rakennuskokonaisuutta, joten toiminnoista ei juuri aiheudu haittaa toisilleen. Rakennuspaikka rajoittuu kaikilta sivuiltaan kaavan mukaisiin katualueisiin ja siten lähimmätkin naapurirakennukset sijoittuvat melko etäälle luvan kohteena olevasta rakennuksesta.

Naapureiden kuuleminen

Hakija on kuullut kahden naapurikiinteistön omistajia (508-3-312-42 ja 508-3-312-38). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Edellytykset poikkeamisluvan myöntämiselle

MRL 172 §:n mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Myös erityisen syyn olemassaolo on edellytys poikkeamiselle. Poikkeusta ei myöskään saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Vaikutusten arviointi

Luvan kohteena oleva rakennus on jo entuudestaan ollut pääosin vain asuinkäytössä, sillä alakerran toimistotiloille ei ole ollut kysyntää. Rakennus ei esitettyjen muutostöiden seurauksena muutu ulkoisesti mitenkään, vaan kaikki muutokset tapahtuvat sisätiloissa. Kulku alakerran uuteen asuntoon on esitetty tehtäväksi saman porrashuoneen kautta, josta kuljetaan myös yläkerran asuntoihin. Toimistotilaksi jääviin tiloihin taas kuljetaan rakennuksen vastakkaiselta puolelta. Niin ikään asukkaiden autopaikoitukselle on varattu riittävät tilat jo olemassa olevalla paikoitusalueella. Näin ollen muutoksella ei ole juuri vaikutusta ympäristöön, eikä sillä myöskään aiheuteta ympäristölleen lisääntyvää melu tms. haittaa.

Päätöksen perustelut

Edellä selostetun mukaisesti aiotulla muutoksella ei juurikaan muuteta nykyisin vallitsevaa tilannetta. Hankkeella edistetään kyseisen rakennuksen käyttöä ja sitä kautta myös kunnostustoimia pystytään tarpeen mukaan tekemään ja ympäristö saadaan pysymään siistinä. Niin ikään muutokset eivät johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kaavoitustoimi on suullisessa lausunnossaan katsonut, ettei hankkeella aiheuteta merkittävää haittaa kaavan toteutumiselle tai tulevalle kaavoitukselle. Näin ollen voidaan katsoa, että poikkeamisen edellytykset ovat olemassa.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 1 mom., 172 §, 173 §

(Valmistelija rakennustarkastaja Teemu Kivinen, puh. 03-488 8312)

Esittelijän (tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©