Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 126
Kaupunginhallitus
§ 366
08.12.2014
Kaupunginhallitus
§ 58
09.03.2015
Kaupunginhallitus
§ 126
18.05.2015

MÄNTÄN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 801/OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS

336/10/2014

KH § 366
LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Asemakaavamuutosluonnos Asemakaavamuutosta koskeva selostus, Havainnekuva

Suunnittelualue sijaitsee Mäntän Raja-ahon kaupunginosassa (8.kaupunginosa) taajamasta noin kuusi kilometriä itään. Kaavoitettava alue rajautuu Aaponkatuun sekä Maijanportinkatuun. Kaavamuutos koskee ns. Eerolan kerhotalon tonttia (kortteli 801 tontti 7). Kaava-alueen pinta-ala on 2675 m².

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelissa 801 sijaitseva tontti 7 (Eerolan kerhotalo) erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti on osoitettu huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YV¹) ja se on toteutunut kaavan mukaisesti. Kaava-alueen lähiympäristö on osoitettu pääasiassa omakotirakennusten tai muiden kahden perheen talojen korttelialueeksi (AO). Kaavamuutoksella mahdollistetaan vakituinen asuminen kyseisellä tontilla.

Kaava-alue sekä sen lähiympäristö ovat rakentuneet pääasiassa 1940- ja 1950-luvuilla. Kaava-alueen lähiympäristössä sijaitsee pääasiassa omakotitaloja, jotka ovat ns. rintamamiestaloja. Eerolan kerhotalo on valmistunut vuonna 1951. Se on puurakenteinen ja harjakattoinen. Alun perin Eerolan kerhotalo oli kaupungin soranottoalueen vahtimestarin asuntotalo, jonka yhteydessä sijaitsi kerhotilat. Eerolan kerhotalolla on aikoinaan pidetty mm. vaalit, kokoontumiset sekä muita tarpeellisia yhteisiä kokoontumisia. Kerhotalo toimi pitkään myös sivukirjastona. Rakennus on kaupungin omistuksessa ja tällä hetkellä tyhjillään. Kaupungin tarkoituksena on myydä kiinteistö.

Asemakaavamuutoksen kuvaus

Kaavamuutoksella osoitetaan korttelin 801 tontti 7 erillispientalojen korttelialueeksi (AO-2), jolla mahdollistetaan vakituinen asuminen tontilla. Kaavamuutosalueelle on osoitettu erilliset rakennusalat asuinrakennukselle ja talousrakennukselle. Kaavamuutosalueelle osoitettu asuinrakennuksen rakennusala noudattaa samoja periaatteita viereisten kiinteistöjen asuinrakennusten rakennusalojen kanssa. Rakennusaloille sijoitettavien rakennusten harjasuuntia ohjataan rakennusalakohtaisin erillismerkinnöin. Kaavamerkinnällä on pakotettu asuinrakennuksen sijainti Maijanportinkadun puoleiseen rakennusalan rajaan kiinni.

Liikenneturvallisuuden parantamisen vuoksi tontille ei saa järjestää ajoneuvoliittymää Aaponkadun ja Maijanportinkadun risteyksen kohdalta. Ajoneuvoliittymän saa järjestää joko tontin koillisosasta Maijanportinkadulta tai tontin lounaisosasta Aaponkadulta.

Asemakaavan muutos on oikeusvaikutuksettoman Mäntän yleiskaavan (voimaantulo 2.2.2001) mukainen

(Valmistelija kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, puh. 03-488 8301)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KH § 58
LIITE 2: 8. kaupunginosan korttelin 801/osa kaavakarttaehdotus 6.2.2015, 8. kaupunginosan korttelin 801/osa kaavaselostusehdotus 6.2.2015, OAS, Seurantalomake, Havainnekuva, Vastineluettelo

Mäntän 8. kaupunginosan korttelin 801 osaa koskeva asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 15.12.2014 - 19.1.2015 välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana lausunnon kaavaluonnoksesta toimittivat Mänttä-Vilppulan tekninen lautakunta ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Mänttä-Vilppulan teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavan johdosta. Pirkanmaan maakuntamuseo esitti lausunnossaan, että vaikka kaavoitettavalla alueella sijaitsevaa rakennusta ei ole merkitty suojeltavaksi, on sen säilyminen toivottavaa ja säilyttämistä tukemaan museo esittää, että rakennusoikeus tarkistetaan vastaamaan nykyistä rakennusoikeutta.

Vastineeksi lausuntoon on kaavan laatija todennut, että rakennusoikeutta ei ole tarpeen pienentää, koska kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa myös rakennuksen kellarikerroksen käyttöönotto asuintiloiksi.

(Valmistelija kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, puh. 03-488 8301)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KH § 126

LIITE 2 : 8. kaupunginosan korttelin 801/osa kaavakartta 27.4.2015, asemakaavamuutoksen kaavaselostus 27.4.2015, kaavaselostuksen liite 1_ OAS 27.4.2.2015, liite 2_ seurantalomake 27.4.2015, liite 3_ havainnekuva 27.4.2015, liite 4_vastineluettelo

Mäntän 8.kaupunginosan korttelin 801/osaa koskeva asemakaavamuutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 19.3.- 20.4.2015 välisenä aikana.

Nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta lausunnon toimitti Mänttä-Vilppulan tekninen lautakunta. Lautakunnalla ei ollut huomautettavaa asemakaavamuutosehdotukseen. Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei saapunut.

(Valmistelija kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, puh. 03-488 8301)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupuginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©