Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 125
Kaupunginhallitus
§ 42
16.02.2015
Kaupunginhallitus
§ 125
18.05.2015

MÄNTÄN PÄIVÄKODIN HANKEPÄÄTÖS

326//2014

KH § 42
LIITE 3: Luonnos asemapiirroksesta

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.04.2014 perustanut päiväkodin suunnittelutoimikunnan ja nimennyt siihen varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirran, varhaiskasvatuksen aluejohtajan Iia Kesäkallion, lastentarhanopettaja Maritta Anttilan, tekninen johtaja Erkki Viitasen, rakennuspäällikkö Ari Vahvasen, kaupunginarkkitehti Sirkka Sortin ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Tukian.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 08.09.2014 päättänyt uuden päiväkodin sijoituspaikaksi uimahallin eteläpuoleisen alueen. Alueelle käynnistettiin välittömästi kaavamuutosprosessi tavoitteena saada kaavamuutos voimaan toukokuussa 2015 ennen rakennusluvan hakemista ja urakkatarjousten pyyntöä.

Toimikunta on yhdessä suunnittelijoiden kanssa työstänyt tontin käyttösuunnitelmaa (asemapiirroksen luonnos liitteenä) sekä toimintojen huonetilaohjelmaa ja alustavia luonnoksia.

Rakennus on suunniteltu sijoittuvaksi tulevan tontin luoteiskulmaan, jolloin sisäpiha aukeaa kaakkoon. Näin saadaan aikaan suuri ja suojainen leikkipiha.

Päivähoidon tilaratkaisutoimikunnan selvityksessä (25.02.2014) on lähdetty siitä, että nykyiset päivähoidon tilat Mäntässä (noin 1 600 m2 ) korvataan uudisrakennuksella. Arvioissa käytettiin yksikköhintaa 2.200 €/m2 ja päädyttiin 3,6 M€:n kustannusennusteeseen.

Kustannusennuste on tehty nykyisten käytössä olevien päiväkotitilojen (Sarapuisto, Kirkonpelto, Koskelan sekä Koskelan vuorohoito) kokonaisneliömäärillä erittelemättä lasten toimintatiloja (kotialue, pienryhmä- ja yhteistilat) ja muita tiloja (henkilökunta- ja huoltotilat). Silloisessa yleisluonteissa selvityksessä ei ollut mahdollisuutta enempää ottaa kantaa siihen, mikä olisi kaikki hyvät toiminnalliset ratkaisut sisältävän päiväkodin koko.

Nyt esitettävän kustannusarvion perusteena olevissa neliöissä on tarkemmin arvioitu ja laskettu tilatarve yhdeksän lapsiryhmän toimintaa ajatellen ja huomioiden nykyisistä tiloista puuttuvat tilat mm. sali, neuvottelutilat, pienryhmätilat, mediakirjasto sekä nykyajan vaatimukset.

Uuden päiväkodin tilamitoituksen lähtökohtana tulisi olla samanaikaisesti olevien lasten enimmäismäärä (voidaan puhua tilapaikkaluvusta - tai määrästä). Todellinen hoidossa olevien lasten lukumäärä vaihtelee kuitenkin lasten iän ja hoitoisuuden mukaan.

Uuden päiväkodin laskennallinen lasten enimmäismäärä eli tilapaikkaluku nykyisellä henkilöstöllä voisi olla 189. Todellisuudessa lasten ikä ja hoitoisuus huomioiden lasten lukumäärä ei tule koskaan olemaan maksimi vaan tulee todennäköisesti liikkumaan nykyisen tarpeen mukaisesti 135-155 välillä. Tilat uuteen rakennettavaan päiväkotiin on laskettu noin 140 lapsen mukaan.

Päiväkodin tilat voidaan jakaa lasten toimintatiloihin, henkilökunta- ja huoltotiloihin. Suosituksen mukaan tarvitaan vähintään 7m2 lasten toimintatilaa (kotialue/kotipesätilat, pienryhmä - ja yhteistilat) yhtä tilapaikkaa kohden. Nykykäytännön mukaisesti ryhmätilat suunnitellaan yleispäteviksi siten, että eri-ikäisten lasten ryhmät käyttävät samoja tiloja.

Tulevaisuuden päiväkotia suunnitellessa ovat eri tahot ja yksittäisen kaupunkilaiset esittäneet tilatarpeen huomioimista myös muunlaiselle, varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä tehtävälle toiminnalle, mm. avoimelle varhaiskasvatustoiminnalle (perhekahvila, kerhotoiminta ym.), koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnalle, kehitysvammaisten lasten toimintatiloille koulunloma-aikoina jne. Näille toiminnoille ei ole suunniteltu omia tiloja vaan toiminnan suunnittelussa ja yhteistoiminnassa pyritään löytämään mahdollisia ratkaisuja myös muiden toimintojen tilatarpeeseen.

Tiloja suunniteltaessa on arvioitu kaupungin asukasluvun ja myös hoidon tarpeen pysyvä keskimäärin vakiona myös tulevina vuosina. Edellisten vuosien osalta päivähoidon tarve suhteessa koko kaupungin päivähoitoikäisiin lapsiin on kasvanut:

 

Vuosi
2012
2013
2014
Päivähoitoikäisiä lapsia Mänttä-Vilppulassa
523
516
473
Lapset päivähoidon piirissä
314 (60 %)
306 (59 %)
320 (68 %)
Mäntän alueen pk: ssa
146
146
147

 

Mäntän alueen suhteellisen vakaana pysynyt lukumäärä on ollut tilojen osalta lähes maksimi, mitä on yksiköihin voitu lapsia sijoittaa.

Päiväkodin tilaohjelma muodostuu seuraavista toiminnallisista kokonaisuuksista:

Laajuus yhteensä noin 2000 m2.

Laajuuteen ei ole sisällytetty teknisten tilojen kuten iv-konehuoneiden, lämmönjakohuoneiden, sähkökeskusten yms tilojen pinta-alaa.

Kustannuslaskijan laatima tavoitehinta-arvio päätyy 4.999.700 €: oon (alv 0 %). Tavoitehinta-arvio laaditaan kaikkien tilojen pinta-alojen perusteella. Vertailuyksikköhinnaksi muodostuu 2.500 €/m2 (alv 0 %).

Lisäksi on varattava erillisenä määrärahana ensikertaiseen kalustukseen ja varustukseen 100.000 € (alv 0 %).

Koko suunnittelutoimikunta on kutsuttu kokoukseen selvittämään tarkemmin perusteet kustannusarvion nouseminen

(Valmistelijat Minna Tammesvirta 03-488 8731 ja Ari Vahvanen 03-488 8714)

Asian käsittely kokouksessa:

Päiväkodin suunnittelutoimikunnan jäsenet varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta, varhaiskasvatuksen aluejohtaja Iia Kesäkallio, lastentarhanopettaja Maritta Anttila, tekninen johtaja Erkki Viitanen, rakennuspäällikkö Ari Vahvanen, kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti esittelivät asiaa kokouksessa.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys kokouksessa:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KH § 125

LIITE 1: Päiväkodin tarpeellisuus ja toiminnan kuvaus ja alustava tilaohjelma

Hankesuunnittelua on jatkettu virkamiestyönä kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Johtoryhmä tapasi pääsuunnittelijan 20.3.2015, jossa pääsuunnittelija esitteli karsittua esitystä. Johtoryhmä ja päiväkodin suunnittelutoimikunta kokoontuivat yhdessä 6.5.2015 sopimaan jatkotoimista.

Päiväkodin suunnittelutoimikunta on puolestaan kokoontunut edellisen käsittelyn jälkeen muutaman kerran, viimeksi 11.05.2015. Tuolloin toimikunta päätti jatkaa suunnittelua arkkitehti Juhani Puukan tekemän "karsitun" suunnitelman pohjalta. Tätä suunnitelmaa on varhaiskasvatuksen henkilökunta käynyt läpi ja päätynyt n. 1.800 m2: suuruiseen tilaratkaisuun. Jos arvioidaan, että rakentamiskustannukset ovat 2.300 €/h-m2 päädytään n. 4.140.000 €:n kustannukseen ilman ensikertaista kalustamista. Suunnittelun edetessä ja urakkakilpailuvaiheessa on kuitenkin vielä tarkasteltava kustannuskehitystä ja muutettava suunnitelmia, jotta asetettuun tavoitteeseen päästään.

Varhaiskasvatuksen johtaja on laatinut selvityksen hankkeen tarpeellisuudesta ja toiminnan kuvauksesta sekä alustavan huonetilatarpeen, jotka ovat liitteenä. Lisäksi liitteenä on myös hänen ja päiväkotihenkilöstön laatima selvitys asioista, joihin pitää ottaa kantaa suunnittelun edetessä.

Merkittävimpiä muutoksia 16.02.2015 esittettyyn suunnitelmaan ovat:

Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta ja tekninen johtaja Erkki Viitanen ovat kokouksessa selvittämässä asiaa.

(Valmistelijat Minna Tammesvirta 03-488 8731 ja Erkki Viitanen 03-488 8345)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©