Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 133Kaupunginhallitus
§ 133
18.05.2015

KVTES:N ERÄIDEN PALKKAHINNOITTELULIITTEIDEN PERUSPALKKOJEN KOROTUKSEN JA ERÄIDEN PALKKAHINNOITTELULIITTEIDEN UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET PALKKAHINNOITTELYRYHMIIN JA TEHTÄVÄKOHTAISIIN PALKKOIHIN 1.7.2015 LUKIEN

KH § 133

Palkkaliite: KVTES hinnoittelu-uudistus 1.7.2015

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijapuolet ovat päässeet yksimielisyyteen kesän 2015 sopimuskorotuserän käytöstä, joka kokonaisuudessaan käytetään:

Uudistusta on selostettu KT:n yleiskirjeessä 9/2014.

Em. ratkaisun kustannusvaikutus on keskimäärin 0,3 % KVTES-palkkasummasta. Työnantajakohtaisesti kustannustaso voi poiketa merkittävästi keskimääräisestä kustannustasosta. Tähän vaikuttavat kunnan henkilöstörakenne, tehtäväkohtaisten palkkojen taso palkkahinnoittelukohdittain sekä kuinka suuri osa henkilöstöstä tekee jaksotyötä.

Sopimusratkaisun yhteydessä uudistettiin kokonaisuudessaan palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 määräykset. Palkkahinnoitteluliitteisiin 3, 4, 5 ja 6 ei tullut tekstimuutoksia, eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkat kuitenkin korottuvat.

Palkkahinnoitteluliitteissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa paikallisiin tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmiin. KT:n yleiskirjeen 9/2014 mukaan kunnissa on tarpeen arvioida ja mahdollisesti päivittää tva-järjestelmiä.

Keskitetysti toteutetut peruspalkkojen (kunkin palkkahinnoittelukohdan minimipalkka) korotukset vaikuttavat aina häiritsevästi paikallisiin työn vaativuuden arviointeihin perustuviin tehtäväkohtaisten palkkojen keskinäisiin suhteisiin. Tästä syystä on paikallisesti käyty neuvottelut pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa.

Neuvottelussa 22.4.2015 todettiin, että nykyinen, väliaikainen, siirtymäkauden ajaksi päätetty KVTES-alueen työn vaativuuden kokonaisarviointijärjestelmä on toiminut kohtuullisen hyvin, eikä siihen ole koko sen voimassa olon aikana kohdistunut muutospaineita. Neuvottelussa sovittiin, että

1. nyt voimassa oleva kokonaisarviointiin perustuva tva-järjestelmä vakinaistetaan ja samassa yhteydessä lisätään järjestelmän osaksi kerran vuodessa työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kesken järjestettävä seurantakokous, ja

2. työantaja selvittää syyskuun 2015 loppuun mennessä yhdessä pääluottamusmiesten kanssa mahdollisuudet henkilökohtaisen lisän käytön tehostamiseksi.

Tva-järjestelmän vakinaistaminen tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi erillisenä asiana kevään aikana.

Neuvottelussa 29.4.2015 sovittiin KVTES:n palkkahinnoittelu-uudistuksen toteuttamisesta ja siihen liittyvistä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista. Muuttuvat hinnoittelutunnukset ja tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset on esitetty palkkaliitteessä.

Muutokset toteutetaan 1.7.2015 lukien.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©