Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 15.12.2014

Kaupunginvaltuusto
Kokous 15.12.2014 / Pykälä 64Kaupunginhallitus
§ 380
08.12.2014
Kaupunginvaltuusto
§ 64
15.12.2014

PERUSPALVELULAUTAKUNNAN JA YKSILÖJAOSTON JÄSENTEN, VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA

KH § 380

Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta ovat yhtenevin valtuustojen päätöksin 30.6.2014 päättäneet perustaa kuntalain 76 §:n mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 1.1.2015 lukien.

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.11.2014 kaupungin hallintosäännön muutokset yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaisesti ja perustanut kaupungin organisaatioon kuntalain 77 §:n mukaiset yhteiset toimielimet, jotka ovat peruspalvelulautakunta ja yksilöjaosto.

Hallintosäännön määräykset peruspalvelulautakunnasta ja yksilöjaostosta ovat seuraavat:

68 § Lautakunta , sen jaosto, jäsenmäärä ja tehtävät

Peruspalvelulautakunta

1. vastaa sosiaali- ja terveyslainsäädännössä kunnan järjestämisvastuulle säädettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisesta, valvonnasta ja kehittämisestä

2. toimii sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä

3. huolehtii sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tilaajavastuusta ja valvoo palveluntuotantosopimusten toteutumista

Peruspalvelulautakunta on Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan muodostaman sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen kuntalain 77 §:n mukainen yhteinen toimielin. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi.

Lautakunnassa Mänttä-Vilppulan kaupungilla on neljä (4) jäsentä ja Juupajoen kunnalla kolme (3) jäsentä. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan Mänttä-Vilppulan jäsenistä. Juupajoen kunta valitsee lautakuntaan kolme (3) jäsentä, kolme (3) varajäsentä ja varapuheenjohtajan.

Yhteistoiminta-alueen kuntajohtajilla ja hallitusten puheenjohtajilla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Peruspalvelulautakunnan esittelijänä toimii hallintojohtaja.

Yksilöjaosto

Peruspalvelulautakunnalla on yksilöjaosto, joka käyttää sosiaalilainsäädännössä määrättyä ratkaisu- ja päätösvaltaa asioissa, jotka lainsäädännön mukaan kuuluvat yksilöasioissa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle.

Jaostossa on kolme (3) jäsentä, joista Mänttä-Vilppulan kaupungilla on kaksi (2) jäsentä ja Juupajoen kunnalla yksi (1) jäsen. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä.

Yksilöjaoston esittelijänä toimii palvelujohtaja.

69 § Peruspalvelulautakunnan ratkaisuvalta

Peruspalvelulautakunta

1. käyttää kunnalle toimialansa lainsäädännössä, määräyksissä ja kuntaa sitovissa ohjeissa säädettyä ratkaisuvaltaa

2. vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden maksujen ja taksojen perusteet

3. nimeää lastensuojelulain 13 §:n mukaisen johtavan viranhaltijan

4. asettaa lastensuojelulain 14 §:ssä tarkoitetun lastensuojelun asiantuntijaryhmän

5. hyväksyy sosiaali- ja terveyspalveluissa noudatettavat soveltamisohjeet

6. toimii yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaviranomaisena

70 §Yksilöjaoston ratkaisuvalta

Yksilöjaosto

1. käsittelee ja päättää yksilöhuoltoasioissa tehdyt oikaisuvaatimukset

2. käsittelee ja päättää maksujen ja taksojen mukaisista palvelumaksuista tehdyt oikaisuvaatimukset

3. voi tehdä maistraatille tai tuomioistuimelle lastensuojeluasiassa hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi lapselle

4. pitää rekisteriä lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä

5. pitää rekisteriä kunnan alueelle sijoitetuista lapsista ja ilmoittaa perusopetusikäisistä lapsista kunnan opetustoimelle

Kuntalain 77 §:ssä määrätään yhteisestä toimielimestä seuraavaa:

Kunnan hoitaessa sopimuksen nojalla tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta voidaan sopia, että ensiksi mainitun kunnan siihen toimielimeen, joka huolehtii tehtävästä, valitsevat osan jäsenistä asianomaiset muut kunnat.

Jäseninä toimielimessä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.

Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee

 

 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KV § 64

Kaupunginhallituksen päätösesitys:

Kaupunginvaltuusto päättää valita

- peruspalvelulautakuntaan neljä jäsentä ja neljä henkilökohtaista varajäsentä ja peruspalvelulautakunnan puheenjohtajan

- yksilöjaostoon peruspalvelulautakunnan jäsenten ja varajäsenten keskuudesta kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä ja yksilöjaoston puheenjohtajan

Asian käsittely:

Valtuutettu Mikko Kivilahti esitti, että

Peruspalvelulautakuntaan valitaan

Jäsen


Varajäsen

Mäkinen Alli, puheenjohtaja
Korhonen Riina

Pohjonen Osmo

Muhonen Jouni

Yksilöjaostoon valitaan

Jäsen


Varajäsen

Mäkinen Alli


Muhonen Jouni

Valtuutettu Riitta Tuominen esitti, että

Peruspalvelulautakuntaan valitaan

Jäsen


Varajäsen

Siltanen Lasse

Matilainen Mauri

Suntila Mirja


Järvinen Marru

Yksilöjaostoon valitaan

Matilainen Mauri, puheenjohtaja
Suntila Mirja

Muita esityksiä ei tehty.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on valinnut peruspalvelulautakunnan ja yksilöjaoston jäsenet ja puheenjohtajat seuraavasti:

Peruspalvelulautakunta

 

Jäsen
Varajäsen
Mäkinen Alli, puheenjohtaja
Korhonen Riina
Pohjonen Osmo
Muhonen Jouni
Siltanen Lasse
Matilainen Mauri
Suntila Mirja
Järvinen Marru

Yksilöjaosto

 

Jäsen
Varajäsen
Matilainen Mauri, puheenjohtaja
Suntila Mirja
Mäkinen Alli
Muhonen Jouni

 

 

 

©