Poistuminen | Toimielimet | Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta | Esityslista 27.11.2014

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Esityslista 27.11.2014 / Asia 34Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
 
27.11.2014

34

ANOMUS LIITTYMISESTÄ POUKAN ALUEEN VESIJOHTOVERKOSTOON, REIMA ARONEN

VESIHJTK

LIITE 4: Reima Arosen anomus vesihuoltoliikelaitoksen vesijohtoverkostoon liittymisestä

Reima Aronen, os. Paavolantie 143 Vilppula, on toimittanut vesihuoltoliikelaitokselle anomuksen liittymisestä vesihuoltoliikelaitoksen vesijohtoverkostoon Poukan alueella. Perustelunaan hakija esittää, että veden laatu on kiinteistön porakaivossa niin huono, että sitä ei voi käyttää talousvetenä.

Hakijan omistama kiinteistö ei sijaitse suunnitteilla olevalla vesihuoltoliikelaitoksen toiminta-alueella.

Hakijalla on kiinteistön peruskorjauksen/laajennuksen lopputarkastuksen yhteydessä hyväksytty suunnitelma jätevesien käsittelystä siirtymäajan loppuun mennessä rakennettavasta maasuodattamosta.

Hakemuksen mukaan vesijohtolinja olisi tarkoitus johtaa vesistön alituksena (n. 800 m) liikelaitoksen verkostosta ja hakija olisi valmis suorittamaan omana työnä asennuksen vesistön pohjaan, jolla työllä voitaisiin kompensoida liittymismaksu.

Koska hakijan kiinteistö ei sijaitse suunnitteilla olevalla toiminta-alueella, ei vesihuoltoliikelaitos ole velvollinen osallistumaan vesijohtoverkoston rakentamiseen hakijan omistamalle kiinteistölle.

Hakija voi kuitenkin omalla kustannuksellaan rakentaa tarvittavan verkoston ja liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Liittymäkohta olisi mahdollisesti hakijan esittämässä kohdassa liikelaitoksen verkostoa.

Liittymishinta olisi sama kuin muillakin Poukan alueen asukkailla eli 2.000,00 €.

(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh 03 4888345)

Esittelijän (tekninen johtaja Erkki Viitanen) päätösesitys:

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, että


Päätös:

©