Poistuminen | Toimielimet | Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta | Esityslista 27.11.2014

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Esityslista 27.11.2014 / Asia 33Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
 
27.11.2014

33

LAUSUNTO PIRKANMAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

VESIHJTK

LIITE 3: Tiivistetty esitys kehittämissuunnitelmasta

Pirkanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa päivittänyt vuonna 2006 valmistuneen Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman. Suunnittelijana on toiminut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Suunnittelutyötä on ohjannut ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, kuntien ja vesihuoltolaitosten edustajista koostuva ohjausryhmä.

Kehittämissuunnitelma koostuu yleissuunnitelmaluonnoksesta (OSA 1 Nykytila, ennusteet ja tavoitteet, OSA 2 Suunnitteluvaihtoehdot ja niiden vertailu) sekä ympäristöselostuksesta (OSA 3). Suunnittelu ja tarkastelut liittyvät Pirkanmaan liiton valmistelemaan kokonaismaakuntakaavaan.

Kehittämissuunnitelmassa käsitellään Pirkanmaan vesihuollon kehittämistä yli maakunta- ja kuntarajojen. Suunnitelman tavoitevuosi on 2040 ja välitavoitevuosi 2025. Suunnitelman taustalla on Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen väestöennuste sekä kunnilta kootut vesihuollon nykytilatiedot.

Suunnittelutyön tavoitteet on linjattu aiemmin yhteistyössä kuntien, vesihuoltolaitosten, Pirkanmaan liiton ja muiden keskeisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa (2013). Tämän pohjalta keskeisimmiksi vesihuollon kehittämistavoitteeksi asetettiin:

Suunnitelmassa esitetään mm. vaihtoehtoisia ratkaisuja siitä, miten vedenhankinta, jätevesien käsittely ja johtaminen sekä muut yllämainitut kehittämistavoitteet voitaisiin Pirkanmaalla tulevaisuudessa järjestää ja mitä maakuntakaavan tausta-aineistoiksi sekä kuntien vesihuollon kehittämistä varten on tuotettu.

Suunnitelman kuulemisessa ja tiedottamisessa sovelletaan SOVA-lakia (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinneista). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti suunnitelmaluonnoksesta on järjestetty kunnille, viranomaisille ja muille sidosryhmille kuulemiseen liittyvä tiedotustilaisuus 10.10.2014.

Kuntalaisten kuulemista varten yleissuunnitelmaluonnos ja ympäristöselostus on julkisesti nähtävillä 27.10.2014 - 28.11.2014 välisen ajan.

ELY-keskus pyytää kuntia antamaan lausuntonsa 12.12.2014 mennessä. Tämän jälkeen ennen suunnitelman hyväksymistä mielipiteet ja lausunnot käsitellään ohjausryhmässä. Suunnitelmaan kirjataan miten saadut mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon.

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman koko raportti on luettavissa osoitteesta www.ymparisto.fi/PirkanmaanvesihuoltoSOVA.

Mänttä-Vilppulan vesihuoltoliikelaitoksen toiminnasta voidaan todeta seuraavaa:

Vuonna 2006 laaditun aikaisemman vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisista toimenpiteistä pääosa on toteutunut, mm viemäriverkoston yhdysvesijohto Kolho-Vilppula-Mänttä. Pohjavesivarannot ovat riittävät ja vesi hyvälaatuista. Vedenottamoiden toimintavarmuus on hyvä, sillä sekä Vilppulan (Päijänne ja Pynnönen) että Mäntän (Jämsänjärvi + Kirstinharju) ottamot riittävät yksistään tuottamaan poikkeusoloissa kummankin taajaman veden tarpeen.

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusvastuu siirtyy vuoden 2017 alusta kiinteistönomistajalta kunnalle ja keräyksen suorittaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. (Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 06.09.2013)

Vuotovesien osuus lähinnä viemäriverkostossa on suuri ja tähän on tulevien vuosien investointeja suunnattava voimakkaasti.

Mänttä-Vilppulan jätevedet puhdistetaan Mäntän Puhdistamo Oy:n puhdistamossa ja puhdistuksesta tullut liete poltetaan tällä hetkellä Mäntän Energia Oy:n voimalaitoksessa turpeeseen sekoitettuna. Tälle toiminnalle ei ole näköpiirissä muutosta.

Tyypillistä Mänttä-Vilppulan, kuten muidenkin Pirkanmaan kuntien osalta, on haja-asutusalueilla vesiosuuskuntien merkittävä rooli puhtaan veden toimittamisessa ja jätevesien vastaanottamisessa.

Mänttä-Vilppulan vesihuoltoliikelaitos esittää lausuntonaan seuraavaa:

"Vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden painopistealueet sijaitsevat suurimmalta osin Tampereen sekä eteläisen Pirkanmaan alueilla.

Mänttä-Vilppulan osalta merkittävimpänä lähivuosien toimenpiteenä on vesi- ja viemäriverkoston saneeraus ja tavoitteeksi on asetettava vuotovesien osuuden vähentäminen saman suuruiseksi kuin kehittämissuunnitelmassa on yhteisesti vuodelle 2040 määritelty (talousvesiverkostojen vuotovesien osuus 10 - 15 % sekä viemäriverkostojen vuotovesien osuus 20 - 30 %). Kehittämissuunnitelman vertailutietoina on käytetty vuoden 2011 tilastoja ja tarkasteltaessa vuoden 2013 lukuja Mänttä-Vilppulan osalta voidaan todeta, että luvut ovat Pirkanmaan keskiarvoa. Vesihuoltoliikelaitoksen teettämää vuotovesiselvitystä on tarpeen tarkistaa lähivuosina.

Pohjaslahden kylän keskeisimmän osan viemäriverkoston ja puhdistamon saneerauksen suunnittelut ovat meneillään ja toteuttaminen suoritetaan asteittain lähivuosien aikana.

Merkittävä asia on maakuntakaavaan tulossa oleva varaus yhdysviemärijohdolle Keuruulta. Tämän toteuttamista on aktiivisesti suunniteltava ja pyrittävä saamaan se valtion vesihuoltotyöksi, jolloin avustuksen myötä kustannukset saadaan kohtuullisiksi. Mäntän puhdistamo Oy:llä on kapasiteettia riittävästi ja myös Keurusselän vesistökuormitus pienenee huomattavasti.

Mänttä-Vilppulan vesihuoltoliikelaitos on tarkoitus yhtiöittää vuoden 2015 alusta lukien.

Lopuksi Mänttä-Vilppulan vesihuoltoliikelaitos esittää, että kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti ELY-keskuksen, Pirkanmaan kuntien ja vesilaitosten kesken esim. 2-3 vuoden välein yhteistapaamisten merkeissä."

(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03 488 8345)

Esittelijän (tekninen johtaja Erkki Viitanen) päätösesitys:

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle

Päätös:

©