Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 27.10.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 27.10.2014 / Pykälä 314


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginhallitus
§ 314
27.10.2014

TÄYTTÖLUPIA SIVISTYSTOIMEEN

KH § 314

Sivistystoimi pyytää täyttölupia seuraavasti:

luokanopettajan määräaikainen virka

Vilppulankosken koululta jää luokanopettaja vanhuuseläkkeelle 1.12.2014 alkaen. Hän opettaa nyt 6. luokan 22 oppilasta. Toisella 6. luokalla on 21 oppilasta eli luokkia ei voi yhdistää. Tarvitaan täyttölupa ajalle 1.12.2014 - 30.5.2015.

englannin kielen lehtorin virka ensin määräaikaisena tälle lukuvuodelle ja toistaiseksi ensi lukuvuodesta alkaen

Savosenmäen koulun englannin kielen lehtori jää vanhuuseläkkeelle 1.1.2015 lähtien. Viikkotunteja on 24. Tarvitaan määräaikainen täyttölupa kevään ajaksi. Koska eläkkeelle jäävä henkilö on nyt vuorotteluvapaalla, hänellä on jo sijainen, joka voi jatkaa virkasuhteessa lukuvuoden loppuun asti. On kohtuullista, että määräaikaisuus täytetään lukuvuoden loppuun saakka, koska sijaiselle on muodollinen pätevyys ja hän tulee hoitamaan virkaa koko lukuvuoden, mikäli täyttölupa saadaan. Koska englannin opetukseen tarvitaan lehtori jatkossakin, pyydetään samalla toistaiseksi täyttölupa 1.8.2015 alkaen.

koulukuraattorin toimi

1.1.2015 alkaen toistaiseksi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) edellyttää kunnalta kuraattoripalvelun järjestämistä alueensa ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille. Näin ollen Mänttä-Vilppulan kunnan tulee järjestää kuraattoripalvelut myös Saskyn opiskelijoille. Sivistystoimi on varannut palkkauksen toiselle kuraattorille talousarvioon vuodelle 2015. Sastamalan koulutuskuntayhtymän Mäntän seudun koulutuskeskuksen rehtorin kanssa on asiasta keskusteltu ja siitä on tehty muistio 27.8.2014. Sasky odottaa kaupungin palkkaavan kuraattorin 1.1.2015 lähtien. Laki astui voimaan jo 1.8.2014, joten pyyntö on kohtuullinen.

Nyt toimessa oleva koulukuraattorin alueeseen kuuluu peruskoulut ja Mäntän lukio eli yhteensä yli 1000 oppilasta ja opiskelijaa. Hänelle ei voi enää lisätä oppilasmäärää. Saskyn opiskelijoita on noin 600 ja uudelle kuraattorille voisi liittää myös Mäntän lukion opiskelijat eli olisi yhteensä noin 750 opiskelijaa. Mikäli lukiokoulutuksen järjestämisessä tulee myöhemmin muutosta mahdollisen lain muuttumisen myötä, se ei poista kuraattorin palkkaamisperustetta, koska toisen asteen opiskelijoita joka tapauksessa riittää tässä kunnassa.

Laskutusperiaatteita ei sovittu ja ohjeita odotetaan Kuntaliitolta. Saskyn opiskelijoita tulee useasta kunnasta ja olisi kohtuullista jakaa kustannukset kuraattorin palkkaamisesta kuntien kesken.

lastenhoitajan määräaikainen sijaisuus (Vilppulankoski)

määräaikainen lastenhoitajan sairausloman sijaisuus 3.11.2014-31.1.2015. Edellinen sijaisuus on täytetty palvelualuejohtajan luvalla 2.11.2014 saakka. Perusteena sijaisuudelle asetus lasten päivähoidosta 6 § (21.8.1992/806), joka määrittelee aikuisten ja lasten suhdeluvun sekä henkilöstön koulutuksen.

lastenhoitajan toimi

toistaiseksi voimassaoleva lastenhoitajan toimi 28.11.2014 alkaen. Sarapuiston päiväkodissa jää lastenhoitajan toimi avoimeksi 28.11.2014 alkaen työsuhteen päättymisen vuoksi. Toimen täyttö ei lisää henkilöstön kokonaismäärää.

Asetus lasten päivähoidosta 6 § (21.8.1992/806) määrittelee aikuisten ja lasten suhdeluvun sekä henkilöstön koulutuksen. Päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 4 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla 5 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus.

Päivähoidon tarve on pysynyt vakaana viime vuodet ja lähivuosien tilanne on kutakuinkin vastaavanlainen. 10-20 lapsen hoidon tarpeen vuosittainen vaihtelu ei vaikuta koko päivähoitoryhmien ja siten henkilöstön tarpeen vähenemiseen, sillä Asetuksen lapsen päivähoidosta 6 § (21.8.1992/806) mukainen henkilöstö on päiväkodissa ja lapsiryhmissä oltava.

lastenhoitajan sijaisuus (Kirkonpelto)

määräaikainen lastenhoitajan sairausloman sijaisuus 28.10.-23.11. Sijaisuus on jatkoa edelliseen (6.10.-27.10.2014), joka on täytetty palvelualuejohtajan luvalla 27.10.2014 saakka. Perusteena sijaisuudelle asetus lasten päivähoidosta 6 § (21.8.1992/806), joka määrittelee aikuisten ja lasten suhdeluvun sekä henkilöstön koulutuksen. Sijaisuutta ei pystytä hoitamaan henkilöstösiirroilla tai työaikamuutoksilla.

perhepäivähoitajan toimi

Sivistystoimi pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää toistaiseksi voimassaoleva perhepäivähoitajan toimi 1.1.2015 alkaen eläköitymisen (1.2.2015 alkaen) ja eläkkeen alkamista edeltävien vuosilomien vuoksi. Tällä hetkellä kaikki perhepäivähoitopaikat/päivähoitopaikat ovat täynnä, joten hoitajan lapsia ei voida sijoittaa muualle hoitoon. Mänttä-Vilppulan alueella on tällä hetkellä 10 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoito on yksi hoitomuoto varhaiskasvatuksessa ja on tärkeää, että Mänttä-Vilppulassa on edelleenkin tarjolla perheille myös perhepäivähoitoa. Toimen täyttö ei lisää henkilöstön kokonaismäärää.

ryhmäperhepäivähoitajan määräaikainen toimi

Sivistystoimi pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää määräaikainen ryhmäperhepäivähoitajan toimi Pyryharakan vuorohoidossa 29.10.2014 - 31.12.2014 tilapäisten työjärjestelyjen, sairauslomien ja vuosilomien vuoksi. Edellinen sijaisuus (sairauslomat) ja tilapäinen työjärjestely (henkilökunnan riittävyys kaikkiin vuoroihin) on täytetty palvelualuejohtajan luvalla 29.9.-28.10.2014 saakka.

Vuorohoidon (18-06 ja viikonloput) tarve on kasvanut syksyn 2014 aikana odotettua enemmän. Kaikkiin vuoroihin on oltava henkilöstöä ja samalla pidettävä kiinni henkilöstön riittävyydestä kaikissa vuoroissa. Kiinteistö, jossa Pyryharakka sijaitsee, remontoitiin viime vuonna kokonaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja siitä syystä vuorohoidon laajentaminen (lasten sijoittaminen Pyryharakkaan) on ollut mahdollista ja onnistunut sujuvasti tilojen osalta.

Sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuksen johtaja on kutsuttu kokoukseen paikalle esittelemään asiaa.

(Valmistelija sivistysjohtaja Taina Peltonen puh. 03-488 8209)

 

 

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

- myöntää luvan sivistystoimelle täyttää seuraavat toimet ja virka toistaiseksi;

- koulukuraattorin toimi 1.1.2015 alkaen, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyys sivistystoimen TA2015, johon kuraattorin palkkaus sisältyy

- englannin kielen lehtorin virka, sijoituspaikkana virkasuhteen alkaessa Savosenmäen koulu, 1.8.2015 alkaen

- lastenhoitajan toimi 28.11.2014 alkaen, sijoituspaikkana toimen alkaessa Sarapuiston päiväkoti

- perhepäivähoitajan toimi 1.1.2015 alkaen

- myöntää sivistystoimelle luvan täyttää seuraavan viran ja toimet määräaikaisesti:

- englannin kielen lehtorin virka, sijoituspaikkana Savosenmäen koulu, ajalle 1.1.-31.7.2015

- luokanopettajan virka, sijoituspaikkana Vilppulankosken koulu, ajalle 1.12.2014 - 30.5.2015

- lastenhoitajan toimi, Vilppulankoski, ajalle 3.11.2014 - 31.1.2015

- lastenhoitajan toimi, Kirkonpelto, ajalle 28.10. - 23.11.2014

- ryhmäperhepäivähoitajan toimi ajalle 29.10.2014 - 31.12.2014.

 

Asian käsittelyn aikana kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy alkuperäisen päätösehdotuksen lukuunottamatta koulukuraattorin toimen täyttölupaa, jonka käsittely siirretään uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Marika Ala-Herttuala poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.


Edellinen asia | Seuraava asia©