Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 200Kaupunginhallitus
§ 200
23.06.2014

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN JA JUUPAJOEN KUNNAN KESKEN

258//2014

KH § 200

LIITE 1: Sopimus sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta

LIITE 2 : Sopimus Juupajoen kunnan liitteenä mainitun henkilöstön siirtymisestä Mänttä-Vilppulan kaupungin palvelukseen

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.4.2014 (14 §) ilmoittaa Juupajoen kunnalle, että Mänttä-Vilppulan kaupunki on valmis ottamaan järjestämisvastuun Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista nopealla aikataululla vuoden 2014 osalta, ja mikäli Juupajoen kunta päättää jatkaa itsenäisenä, myös vuodesta 2015 eteenpäin. Lisäksi kaupunginvaltuusto ohjeisti kaupunginhallitusta aloittamaan välittömästi neuvottelut yhteistyön käytännön järjestelyistä Juupajoen kunnan kanssa.

Juupajoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 7.4.2014 hylätä Juupajoki-Orivesi kuntaliitosesityksen ja kunta jatkaa itsenäisenä.

Juupajoen kunnanhallitus on nimennyt 15.4.2014 kunnan edustajiksi yhteistyöneuvotteluihin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jani Jauhiaisen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylän, kunnanjohtaja Pirkko Lindströmin ja perusturvajohtaja Sirkka Viialan.

Kaupunginhallitus on nimennyt 28.4.2014 § 141 yhteistyöneuvotteluihin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Arto Pirttilahden, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Tukian, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Riitta Tuomisen, kaupunginjohtaja Esa Sirviön ja tilaajajohtaja Saara Rauhalan.

Neuvottelutyöryhmä on kokoontunut kolme kertaa 29.4.,22.5. ja 11.6.2014. Työryhmässä on valmisteltu liitteenä oleva sopimus sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on sopia lainsäädännössä kuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja sopijakuntien yhteisesti hyväksymien muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei lueta tässä yhteydessä varhaiskasvatuspalveluita ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Sopimuksella kunnat muodostavat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 5 §:ssä tarkoitetun yhteistoiminta-alueen.

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169

5 § (29.4.2011/384) / Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen

"Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuvan 3–5 momentissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen. Kunnat voivat sopia, että yhteistoiminta-alueen tehtävät annetaan kuntalain (365/1995) 76 §:n 2 momentin mukaisesti alueen yhden kunnan hoidettaviksi, jolloin tehtävien hoitamista varten perustetaan kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu alueen kuntien yhteinen toimielin, tai että yhteistoiminta-alueen tehtävät hoitaa kuntayhtymä.”

Sopimus on kuntalain 76 §:n 2 momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta muodostavat yhteistoiminta-alueen siten, että järjestämisvastuu on Mänttä-Vilppulan kaupungilla.

Kuntalaki 10 luku / Kuntien yhteistoiminta / 76 § Yhteistoiminnan muodot:

"Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä.

Kunnat voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa kuntayhtymä."

Kuntien yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat mm:

- henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistoiminnassa.

Lain 5 §:n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee em. asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan asian toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Laajakantoiset tai henkilöstöä yleisesti koskevat asiat käsitellään yhteistoimintaelimessä.

Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamisen ja siihen liittyvän henkilöstön siirron yhteistoimintalain mukainen käsittely on toteutettu Juupajoen kunnan yhteistyötoimikunnan ja Mänttä-Vilppulan YT-ryhmän yhteisessä kokouksessa 24.6.2014.

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©