Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 199Kaupunginhallitus
§ 199
23.06.2014

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN TOIMENPITEET MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖKSEN NRO 375/14 JOHDOSTA

93//2013

KH § 199
LIITE: Markkinaoikeuden päätös nro 375/14

Kaupunginhallitus päätti käynnistää valmistelun sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluntuottajan valinnasta vuoden 2013 jälkeiselle ajalle kokouksessaan 13.5.2013 (181 §), jolloin nimettiin kilpailutuksen yhteistyökumppanin valitsemiseen kaupunginjohtaja, tilaajajohtaja ja kaupunginlakimies. Suoritetun kilpailutuksen perusteella asiantuntijakumppaniksi valittiin 17.6.2013 (219 §) PTCS Oy ja sen jälkeen käynnistyi välittömästi hankinta-asiakirjojen valmistelu. Hankintamenettelyksi valittiin neuvottelumenettely.

Kokouksessaan 2.9.2013 (277 §) kaupunginhallitus päätti muuttaa kilpailutuksen käänteiseksi niin, että kaupunginhallitus päättää ensin kokonaishinnan, ja saatujen tarjousten vertailu perustuu 100 %:sti laatuun.

Sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa 16.9.2013 julkaistulla ilmoituksella (nro 2013-022415) pyydettiin alalla toimivilta yrityksiltä osallistumishakemuksia. Niitä saatiin määräaikaan 30.9.2013 mennessä yhteensä neljä kpl. Lopullinen tarjouspyyntö lähetettiin yrityksille 15.11.2013. Sen yhteydessä yrityksille varattiin vielä mahdollisuus kysymysten esittämiseen viimeistään 22.11.2013. Kysymyksiä saapuikin runsaasti ja niihin lähetettiin vastaukset 26.11.2013. Lopullisessa tarjouspyynnössä tarjoukset tuli lähettää suljetussa kirjekuoressa PTCS Oy:lle 4.12.2013 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä jätettiin kaksi tarjousta ja kaupunginvaltuusto teki kokouksessaan 16.12.2013 (81 §) hankintapäätöksen, jonka mukaan se päätti hyväksyä Pihlajalinna Oy:n tarjouksen Mänttä-Vilppulan kaupungin sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. Attendo Oy ja Attendo Terveyspalvelut Oy tekivät kaupunginvaltuuston päätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan, että hankintayksikkö kumoaa tehdyn päätöksen ja keskeyttää hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Kaupunginvaltuusto käsitteli hankintaoikaisuvaatimusta kokouksessaan 3.2.2014 (4 §), jossa se teki hankintaoikaisupäätöksen korjaamalla hankintayksikön itseoikaisuna tarjouskilpailun voittajan nimeksi hankintapäätökseen: Pihlajalinna Oy ja sen hallinnoima konserni.

Attendo Oy ja Attendo Terveyspalvelut Oy tekivät asiassa valituksen markkinaoikeuteen, jossa yritykset vaativat, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Markkinaoikeus on antanut 9.6.2014 asiassa päätöksen, jolla se kumoaa Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston 16.12.2013 tekemän hankintapäätöksen § 81 ja hankintaoikaisupäätöksen 3.2.2014 § 4. Lisäksi markkinaoikeus kieltää Mänttä-Vilppulan kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön 5.000.000 euron uhkasakon nojalla.

Markkinaoikeuden päätöksessä on seuraamusten määrittämisen osalta todettu muun muassa seuraavaa:

"Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden sekä tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleen, vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Mänttä-Vilppulan kaupunki aikoo edelleen toteuttaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen ulkoistamista koskevan hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen, vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat."

Tehtyjen selvitysten perusteella kaupunki voi toimia hankintayksikkönä markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti siten, että se palaa tekemään tarjoajien soveltuvuusarvioinnin ja tarjousten tarkastuksen uudelleen sekä tekee uuden perustellun hankintapäätöksen. Kaupunki voi myös tehdä markkinaoikeuden päätöksestä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tarjoajien uusi soveltuvuusarviointi sekä tarjousten uudelleen tarkistus voitaisiin tehdä ensi viikon maanantaihin (30.6.2014) mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunginhallituksen tulisi kokoontua ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Tällä aikataululla edeten kaupunginhallitus voi tehdä uuden perustellun hankintapäätösesityksen valtuustolle jo seuraavaan kokoukseen.

(Valmistelija kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 03-488 8200)

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Mikko Kivilahti, Anneli Helander ja Markus Auvinen olivat esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkitään, että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

©