Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.06.2014

Kaupunginhallitus
Kokous 23.06.2014 / Pykälä 208Kaupunginhallitus
§ 208
23.06.2014

VALTUUSTOALOITE/LISÄMÄÄRÄRAHA VUODELLE 2014 MÄÄRÄAIKAISEN KAAVASUUNNITTELIJAN PALKKAAMINEN

290//2014

KH § 208

Valtuutettu Harri Kohvakka jätti valtuuston kokouksessa 31.3.2014 valtuustolle allekirjoittamansa aloitteen. Aloitteessa hän esittää, että kaupunkimme 2014 budjettiin lisätään määräraha määräaikaisen kaavasuunnittelijan palkkaamiseksi.

Kaavoitustoimi haluaa tuoda aloitteeseen ja kaavoituksen resurssitilanteeseen liittyen tiedoksi seuraavaa:

Kaavoituksen tehtävä

Kaavoituksen tehtävä ja resurssit on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:ssä seuraavasti:" Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suun-

nittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantunte-
mus.

Kaupungin kehittämisen kannalta on välttämätöntä, että kaavoituksen resurssit ja toimintakyky on turvattu. Kaavoitus on kaupungin toiminnan
kannalta yksi keskeisimmistä tulosalueista. Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoitus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa. Kaavoituspalveluihin perustetut tehtävät ovat kaupunginarkkitehti, kaavasuunnittelija ja suunnitteluavustaja.

Kaupunginarkkitehti toimii MRL 20 §:n mukaisena kaavoittajana ja vastaa kaupunginhallituksen alaisuudessa mm. asema- ja yleiskaavoituksesta, maakuntakaavoitukseen osallistumisesta, lausuntojen antamisesta, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta. Kaupunginarkkitehti osallistuu kaupunkikuvallisesti tärkeiden rakennushankkeiden valmisteluun sekä vastaa kulttuuriympäristön hoitoon liittyvistä asioista. Kaupunginarkkitehdille kuuluu myös maankäytön asioiden tiedottaminen.

Kaavasuunnittelijan tehtäviin kuuluu pienehköjen kaavojen laatiminen, kaavoitustyössä ja poikkeamislupien suunnittelutarveratkaisujen valmistelussa avustaminen.

Suunnitteluavustajan tehtäviin on kuulunut mm. kaavoitusprosessin hoitaminen, arkistointi, kuvankäsittely, asiakaspalvelu ja muiden toimistotehtävien hoitaminen.

Tällä hetkellä kaavoituspalvelut toimii kahden henkilön turvin (suunnitteluavustaja ja kaupunginarkkitehti). Kaavasuunnittelijan toimi on ollut täyttä
mättä vuoden 2012 keväästä lähtien.

Kaavoituksessa on vireillä useita kaupungin kehittämisen kannalta keskeisiä hankkeita:

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavoitustyö, joka käsittää Mäntän ja Vilppulan taajamat lievealueineen. Kaavatyön ohjaus, hallinnollinen prosessi, vuorovaikutus ja osallistumisen järjestäminen ovat erittäin aikaavievää ja vaativaa. Kaavan aikataulu on myös erittäin haasteellinen. Osayleiskaavatyö tulee viemään suuren osan kaavoituksen resursseista laajan selvitys-, kuulemis-, asiakaspalvelu-, ja ohjaustarpeensa vuoksi. Esimerkkinä mainittakoon, että suunnitteluavustaja on joutunut käyttämään lähes kolmen kuukauden työn pääasiassa osoitteiden tarkistamiseen ja kiinteistöjen omistajien tietojen etsimiseen .

Kaavoituksessa on vireillä tällä hetkellä 10 asemakaavamuutosta: Mustan-
lahden asemakaavamuutos, Vilppulan korttelin 412 asemakaavamuutos,
Kirkonpellon asemakaavamuutos, Sähköaseman asemakaavamuutos, Sa-
rapihan asemakaavamuutos, Rusinniemen kortteleiden 142 ja 151 sekä korttelin 118 asemakaavamuutos, Vilppulan korttelin 18 asemakaavamuutos, Raja-ahon korttelin 801 asemakaavamuutos ja Retuntien asemakaa-
vamuutos. Esillä on ollut myös tarve Sassin alueen asemakaavoittamises-
ta.

Merkittävät kaupan toimijat ovat myös esittäneet uusia hankkeita, jotka

edellyttävät toteutuakseen kaupunkikuvallista suunnittelua ja kaavamuutoksia.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.12.2013 päättänyt , että Mäntän keskustan kehittämissuunnitelmaa ryhdytään päivittämään talousarviossa 2014 varattujen määrärahojen puitteissa. Suunnittelun ohjaaminen tulee viemään kaupunginarkkitehdin resurssia tulevina vuosina.

Vireillä olevat rakennushankkeet lisäävät myös kaavoituksen työmäärää. Kaupunginarkkitehdin ajankäytöstä merkittävän osan vie osallistuminen erilaisten hankkeiden valmisteleviin kokouksiin.

Vanhentuneiden asemakaavojen määrä on erittäin suuri Mänttä-Vilppulan
alueella. MRL:n 51 §:n mukaan mukaan kunnan on seurattava kaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin kaavojen uudistamiseksi. Ajanmukaiset kaavat luovat edellytykset riittävälle tonttitarjonnalle ja hyvälle ympäristölle. Vanhentuneet kaavat lisäävät myös kaavoituksen työtä ohjaustarpeen ja poikkeamislupien muodossa.

Kaavoituksen resurssit ovat olleet puutteelliset jo vuodesta 2009 lähtien, jolloin kunnat yhdistettiin ja kaavoitusta ryhdyttiin hoitamaan kahden henkilön voimin (suunnitteluavustaja ja kaupunginarkkitehti).

Ennen kuntaliitosta kaavoitusasioita hoiti päätoimisesti Mäntässä kaavoitusarkkitehti, suunnitteluavustaja ja joiltain osin silloinen maankäyttöpäällikkö. Vilppulan kunnassa tehtäviä hoitivat muun työn ohessa tekninen johtaja, toimistosihteeri ja prosessien osalla kunnanjohtajan sihteeri.

Kaavasuunnittelijan toimi perustettiin todetun resurssipulan vuoksi syksyllä 2011. Kaavasuunnittelijan rekrytoinnissa ei onnistuttu kaavoitustoimesta riippumattomista seikoista johtuen kaavoitustoimen toivomalla tavalla ja työhön palkattu kaavasuunnittelija irtisanoutui 9 kk:n jälkeen keväällä 2012 paikkakunnalta muuton vuoksi. Pitkäaikainen suunnitteluavustaja jäi eläkkeelle keväällä 2012 ja hänen tilalleen ei osoitettu uutta työntekijää lukuisista pyynnöistä huolimatta.

Vuoden 2012 kesällä kaavoituksessa oli tilanne, jolloin osastolla ei ollut avustavaa henkilökuntaa lainkaan. Tilanteen vuoksi kaupunginarkkitehti teki keväällä 2012 silloiselle kaupunginhallitukselle kirjallisen ilmoituksen resurssipulasta ja työn liiallisesta kuormittavuudesta. Tämän jälkeen suunnitteluavustajan toimi täytettiin lyhyeksi määräajaksi ja uusi vakinainen suunnitteluavustaja saatiin rekrytoitua syksyllä 2012.

Kaavoituksen resurssin kuntoon saattamisesta on kaavoituksen omien aloitteiden lisäksi tehty kahden vuoden aikana myös 3 erillistä valtuustoaloitetta.


Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 2.12.2013 Harri Kohvakan tekemää ensimmäistä valtuustoaloitetta kaavoituksen resurssin lisäämiseksi. Kaavoitustoimi laati kokoukseen kattavan selvityksen resurssitarpeesta.Tässä kokouksessa kaupunginhallitus päätti palata asiaan talousarvion päätöksenteon yhteydessä. Kun valtuusto päätti kokouksessaan vuoden 2014 talousarvioista, siihen ei oltu sisällytetty kaupunginarkkitehdin esittämää kaavasuunnittelijan toimeen tarvittavaa määrarahaa.

Valtuutettu Timo Tukia jätti kaupunginvaltuustolle 5.11.2013 / § 76 kahdenkymmenen valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen kaavoituspalveluiden resurssipulan vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi kaavoitusresurssin yhteistyön selvittämisen Keuruun kanssa.

Mänttä-Vilppulan kaupunginarkkitehti ja Keuruun kaupungin kaavoitusjohtaja selvittivät yhteistyön mahdollisuutta kaupunkien kaavoituspalveluiden osalta. Selvityksessä todettiin, että Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaavoituspalveluiden rakenne on hyvin erilainen: Keuruulla kaavoituspalvelujen alaisuudessa on myös mm. maapoliittisten asioiden hoitaminen, Mänttä-Vilppulassa kyseiset asiat on hajautettu tekniselle osastolle. Resurssien vähäisyydesta ja toimintamallien erilaisuudesta johtuen yhteistyön aloittamiselle pelkästään kaavoituksen osalta ei nähty edellytyksiä.Kaupunginhallitus käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessaan 2.6.2014.

Resurssipulaan on haettu ratkaisua myös teknisen toimen ja kaavoituksen kesken pidetyissä neuvotteluissa. Niissä ei ole löydetty mahdollisuutta käyttää teknisen toimen henkilöitä kaavoituksen apuna laajemmassa määrin teknisen toimen resurssien vähäisyyden vuoksi. Poikkeamislupien tekninen valmistelu on siirretty uuden rakennustarkastajan tehtäväksi, mikä helpottaa jonkin verran suunnitteluavustajan työtä.

Työn priorisoinnilla on myös yritetty helpottaa kaavoituksen työtaakkaa. Kaavoitustyön hektisyydestä ja samalla pitkäkestoisista prosesseista sekä palvelupainotteisuudesta johtuen priorisoinnin toteutus palvelun merkittävää heikennystä aiheuttamatta on osoittautunut mahdottomaksi.

Kaavoituksen resurssit tulee saattaa kuntoon välittömästi työntekijöiden työssä jaksamisen ja kaavoituksen toimivuuden varmistamiseksi. Kaavasuunnittelijan pääasialliseksi tehtäväksi tulisi määritellä asemakaavojen laatiminen ja suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien valmistelu kaupunginarkkitehdin alaisuudessa.

Palkkaamalla kaavasuunnittelija toistaiseksi, voidaan varmistaa kaavoituksen toimivuus, vastuualueella työskentelevien työntekijöiden jaksaminen pitkällä tähtäyksellä ja riittävän pätevien ja sitoutuneiden hakijoiden saaminen tehtävään.

Kaavoitus ei siten tarvitse uutta resurssilisäystä vaan olemassa oleva toimi tulisi täyttää toistaiseksi.

Harri Kohvakan tekemään valtuustoaloitteeseen kaavoitustoimi toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus on edellyttänyt kokouksessaan 2.6.2014, että aloitteen valmistelussa tulee päätöksen mukaan tarkastella ainakin seuraavia näkökulmia:

1. voidaanko määräaikaisella kaavasuunnittelijalla vastata kaavoituspalveluiden resurssipulaan

Vastaus: Määräaikaisella kaavasuunnittelijalla voidaan vastata kaavoitus-
palveluiden resurssipulaan määräaikaisesti, mikäli tehtävään saadaan riittävän pätevä ja sitoutunut henkilö. Kaavoitustoimella on kuitenkin perustel-
tu tarve täyttää toimi toistaiseksi.

2. kuinka pitkälle määräaikaiselle kaavasuunnittelijan toimen täytölle olisi
tarvetta

Vastaus: Mikäli toimi kaavoituksen perusteluista huolimatta täytetään määräaikaisesti, työsuhteen tulisi kestää vähintään 3 vuotta.

3. mikä voisi olla määräaikaisuuden peruste
Vastaus: Määräaikaisuudelle ei sikäli ole perustetta, koska kestävin ratkaisu on palkata kaavasuunnittelija toistaiseksi. Määräaikaisuutta voitaisiin
perustella siinä tilanteessa, mikäli lähitulevaisuudessa on nähtävissä kun-
taliitos ja resurssin saaminen kuntoon pidempiaikaisesti sitä kautta olisi
mahdollista.

4. miten kaavoituspalveluiden työnjako toteutuisi lisäresurssilla

Vastaus: Kaavasuunnittelija vastaisi asemakaavojen laatimisesta ja poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta kaupunginarkkitehdin alaisuudessa.

5. mitkä tehtävät tulisivat olemaan kaavasuunnittelijan painopisteet määräaikaikaisuuden aikana

Vastaus: Sama kuin kohdassa 4.

6. Mitkä ovat kaavavasuunnittelijan rekrytoinnin arvioidut kustannusvaikutukset
Vastaus: arvioidut kustannusvaikutukset vuodelle 2014 ovat noin 12 000 € ja vuositasolla noin 50 000 €

7. pienentääkö rekrytointi kaavoituspalveluiden ostopalveluja ulkopuolisilta
eilta asiantuntijoilta

Vastaus: Pyrkimyksenä on, että kaavasuunnittelija laatii ohjaustyön lisäksi
myös itse kaavoja. Joten pitkällä tähtäyksellä kyllä. Lopputulos riippuu kui-
tenkin palkattavan henkilön taidoista.

Kaavoitustoimi esittää, että kaavoitukseen perustettu kaavasuunnittelijan toimi tulee täyttää viivyttelemättä toistaiseksi voimassa olevana riittävien resurssien ja työntekijöiden jaksamisen varmistamiseksi sekä rekrytoinnin yhteydessä riittävän pätevien ja sitoutuneiden hakijoiden saamiseksi.

(Valmistelija kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, puh. 03-488 8301)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää


Päätös: Keskustelussa Timo Tukia esitti, että kaupunginhallitus päättää

Mikko Kivilahti kannatti TimoTukian tekemää esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava esitys, jota on kannatettu, joten asiasta on äänestettävä ja esitti äänestysmenettelyksi kättennostoäänestystä mikä hyväksyttiin.

Äänestyksessä TimoTukian muutosesitystä kannatti 5 (Timo Tukia, Mikko Kivilahti, Anneli Helander, Mira Anttila ja Alli Mäkinen) ja kaupunginjohtajan päätösesitystä kannatti 4 (Jani Haapoja, Marika Ala-Herttuala, Lasse Siltanen ja Kai Lindroos).

Timo Tukian muutosesitys tuli hyväkytyksi äänin 5 - 4.

Hyväksyttiin.

©